Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN EK. 68 NCİ MADDESİ İLE 631 SAYILI KHK NİN UYGULANMASI…

                                                                                                                    Ali İhsan ÇİVİCİ

                                                                                                              Emekli Emniyet Müdürü

1. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli üst düzey görevlilerden; İstekleri ile emekli olan veya aldıkları ceza nedeniyle görevlerine son verilenler dışında; İdari irade ile yaş haddinden resen emekli edilen veya görevden dolayı vazife malullüğünden emekli olan görevlilerden; Makam Tazminatı gerektiren görevde iki yılı doldurmadan emekli edilenler büyük mağduriyete uğramaktadırlar.           

Örneğin: Makam Tazminatı aldığı bir görevde 23 ay 15 gün çalışmış olsa dahi toplam iki yılı doldurmadığı için emeklilikte bu tazminatı alamamaktadır.          

Mevcut uygulamaya göre iki yılı doldurmadığı için 631 Sayılı KHK ye göre verilen görev tazminatını da alamamakta ve emsallerine göre, 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında 300 Milyon TL’ lık bir fark meydana gelmektedir.      

Bu adaletsizliği önlemenin tek çaresi 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 nci maddesinin de Ek 73 ncü Madde de olduğu gibi son cümlesinin Ancak ibaresinden sonra gelmek üzere; bu tazminatın yaş haddi, vazife malullüğü ve ölüm nedeniyle ve ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıllık süreyi doldurma şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasında; emekliler lehine doğan durumlar dolayısı ile geçmişe yönelik olarak aylık farkı ödenmez şeklinde değiştirilmesidir.        

Ek 68 nci maddeye yukarıda ki ibarenin KHK name ile eklenmesi, yaşlı emeklilerin mağduriyetini önleyeceği gibi, Eşitlik, Adalet ve Hakkaniyet gibi Hukukun temel ilkelerine de uygun olacaktır.

Yukarıdaki madde T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40 nci maddesinin uygulanması ile; Teşkilatımızı, MİT Teşkilatını ve hatta Askeri Personeli 1 nci derecede ilgilendirmektedir. 

2. 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında da aynı sorunla karşı karşıya kalmaktayız.

Şöyleki:

Madde 1- 8.6.1949 tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 nci maddesinin birinci cümlesine “temsil” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya görev” ibaresi ile bu cümleden sonra gelmek üzere, “Makam veya Yüksek Hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl

-2-

bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibariyle belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir.”

Madde 11- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesine şağıdaki (C) bendi eklenmiştir.

1. 7000 den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 

2. Yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir denilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 10.1.2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Kararında; Görev tazminatını, Makam tazminatı ödenen personeli esas alarak belirlediğinden ; özellikle Teşkilatımızda çalışanlar ve emeklilerde büyük hayal kırıklığı, kırgınlık ve üzüntü yaratmıştır.

Mevcut uygulama diğer rütbeleri bırakın; 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında da büyük ayrıcalığa neden olmuştur.           

Örneğin: Makam Tazminatı gerektiren görevde 2 yılı doldurmadan yaş haddinden emekli olan 1. Sınıf Emniyet Müdürleri halen 700 Milyon TL. 2 yılı doldurarak emekli olanlar ise 1 Milyar 100 Milyon TL. emekli maaşı almaktadırlar. 

Çalışanlar bakımından da durum aynıdır. Makam tazminatını gerektiren görevde çalışan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Asgari 1 Milyar 400 Milyon TL maaş alırken; 1 Sınıf Emniyet Müdürü (APK) uzmanı 1 Milyar 100 Milyon TL maaş almaktadır. 

-3-

Örneğin: 1.Sınıf Emniyet Müdürü (APK Uzmanının) 7 yıl APK da kaldıktan sonra, 23 Ay 15 günde Teftiş Kurulu Başkanlığında Baş Müfettiş olarak görev yaptığını ve yaş haddinden emekli olduğunu düşünelim. Bu durumda Makam tazminatından ve Görev tazminatından yararlanamamakta, emekliliğinde sefilleri oynamak mecburiyetinde bırakılmaktadır.

1. Sınıf Emniyet Müdürlerine APK Uzmanlığı ünvanının uygun düşmediği, APK Uzmanlığının, Merkez Emniyet Müdürleri Kuruluna dönüştürülmesi gerektiğine de inanıyoruz. 

Normal Yüksek Tahsilli bir memur 1 aylık bir kursa gitmek suretiyle; APK Uzmanı , Organizasyon Metod Uzmanı gibi Ünvanlara sahip olmaktadır. Hele bunlar Başbakanlık veya Bağlı kuruluşlarında çalışıyorsa, en üst göstergeden makam tazminatı ve görev tazminatı almaktadırlar.

Teşkilatımızda ise; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü yarışma sınavı ile kazanan, Pedagojik formasyon yapan, Devlet Lisan Okulunu bitiren ve hatta Doktora yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürleri Makam Tazminatını

gerektiren bir göreve atanmamış veya 2 yılı doldurmadan emekli olmuşsa bu tazminatlardan yararlanamamaktadırlar.

Aşağıdaki yasal düzenlemelerin yapılması; mağduriyetimizi önleyecek, Çalışanlar ve Emeklilerin daha huzurlu ve üstün morale sahip kılacaktır.

1. T.C. Emekli Sandığı Kanunun Ek 68 nci maddesinin yukarıda belirtildiği şekilde; KHK ile değiştirilmesi,

2. 570 Sayılı KHK nin  IV Saylı Cetvelinin 9 ncu maddesine C bendi ilave edilerek:

Diğer 1 nci  Sınıf Emniyet Müdürlerine 750,  2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine 600,  3 ncü Sınıf Emniyet Müdürlerine 500,  4 ncü Sınıf Emniyet Müdürlerine 300 Göstergeli Makam Tazminatı öngörülmesi 

Yine 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 nci ve 11 nci Maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre: Başkomiserlere 1000, Emniyet Amirlerine 1500, 4 ncü Sınıf Emniyet Müdürlerine 2000, 3 ncü Emniyet Müdürlerine 3000, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine 4000,  diğer 1 nci sınıf Emniyet Müdürlerine 5000 göstergeli Görev Tazminatı öngörülebilir.

-4-

Bizler Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Mensupları olarak; yapılacak çalışmalara her platformda destek olacağız. Bu çalışmalardan netice alındığında; bu çalışmalara katılanlar Teşkilatımızın gönlünde taht kuracaklardır.

Şimdiden hayırlı, başarılı çalışmalar diler,

Sayın Bakanımıza ve Sayın Genel Müdürümüze saygıyla arz ederiz.