Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emniyet Teşkilatında “Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik” Sorunu

Bilindiği üzere devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve ödenekleri ve diğer özlük işleri, 14/07/1965  tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmektedir.

Bahse konu Kanunun 33.maddesi uyarınca kadrosuz memur çalıştırılamamaktadır. Bu nedenle, kadrosuzluk sebebiyle bir üst rütbeye terfi ettirilemeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı personelinin yoksun kaldığı hakları tazmin amacıyla “kadrosuzluk tazminatı” adıyla anılan bir tazminat düzenlemesi getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, mezkûr tazminat, tüm kamu personeli için değil, sadece Türk PolisTeşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki belirli rütbelerdeki personel için öngörülmüş bir ödeme türüdür.

Türk Polis Teşkilatı açısından “kadrosuzluk tazminatı”; Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alıp, Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbelerindeki personele, yasal emeklilik yaşı olan yaş haddinden önce, kadrosuzluk nedeniyle bir üst rütbeye terfi edilmemeleri neticesinde, yaş haddine kadar ödenen bir tazminat türüdür.

Anılan tazminat, hak sahiplerine yaşlılık (emeklilik) aylığı ile birlikte ödenmekte olup, karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesi yapılmamakta, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında prime esas kazancın tespitinde de dikkate alınmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaşına yükseltilmiştir. Bununla birlikte 5510 sayılı Kanun’un 44. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca, 65 yaşına ulaşmadan emekliliğe sevk edilecek personelden olan askeri personel ile emniyet personeli için rütbeler bazında yaş hadleri, 08/06/1949 tarihli  ve 5434 sayılı mülga Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun halihazırda yürürlükte bulunan 40. Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçerliliğini korumaktadır. Buna göre Emniyet mensupları için yaş hadleri;

1- Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri    60 yaş

2- Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri                                    58 yaş

3-Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları                                              56 yaş

4- Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları           55 yaş

5- Çarşı ve mahalle bekçileri                                                                                 60 yaş

Şeklindedir.

Türk Polis Teşkilatı personeli için oldukça yeni bir düzenleme olan kadrosuzluk tazminatı, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 55.maddesinde, 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile yapılan değişiklikle getirilmiş bir düzenlemedir.

Buna göre, “…Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler.

Birinci  Sınıf  Emniyet  Müdürlerinin  bulundukları  rütbedeki  en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  bağlanabilmesi  için  gerekli  şartları  haiz   olmaları kaydıyla,  kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet gerekleri nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); Emniyet Amirlerine %110’u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120’si, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %130’u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140’ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %150’si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer aylık devreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir” hükümleri sevk edilmiştir.

Kanunun 55. Maddesinde 19. Fıkra olarak yer alan hüküm, 06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3. Maddesiyle değiştirilerek, “Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri aynı usul ile iki yıl uzatılır. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek en fazla bir defa daha uzatılabilir, görev süresi uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler” şeklinde yeniden düzenlenmiş, 55. Maddenin 20. Fıkrasında yer alan “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı,” ibaresi “Başkan,” şeklinde değiştirilmiş ve anılan fıkraya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, yine fıkrada yer alan “hizmet gerekleri” ibaresi “hizmet ihtiyacı” şeklinde değiştirilmiş, 55. Maddenin 21. Fıkrasında yer alan “emekliliğe sevk edilenlere” ibaresi “emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, 3201 sayılı Kanunun 55. Maddesinin 19, 20 ve 21. Fıkralarının son ve güncel hali şu şekildedir:

“(Değişik Fıkra: 6/12/2019-7196/3 Md.) Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenlerin fiili hizmet süreleri aynı usul ile iki yıl uzatılır. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yıl sonra tekrar değerlendirilerek en fazla bir defa daha uzatılabilir, görev süresi uzatılmayanlar ise kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi altı yıldır. Bu süre sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve Bakan onayı ile emekliye sevk edilirler. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Başkan, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Başmüfettişi, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü olarak fiilen görev yapanlardan, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyenler hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde göreve devamı uygun görülenlerin durumu, iki yılda bir Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

On dokuzuncu ve yirminci fıkra hükümlerine göre emekliliğe sevk edilenler ile hizmet ihtiyacı nedeniyle göreve devam ettirilenlerden kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil); Emniyet Amirlerine %110’u, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %120’si, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerine %130’u, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %140’ı, Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerine %150’si oranında kadrosuzluk tazminatı, rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere altmış yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. Verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatı toplamı, Genel Müdürlükte aynı kadrodaki emsaline kadrosuna bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan toplam ödemeyi geçemez. Bu tazminat, vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. Kadrosuzluk tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca üçer aylık devreler hâlinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.”

6638 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanunun 55. Maddesinde yapılan bahse konu değişikliğin gerekçesine bakılacak olunursa, polis amirlerinin rütbe terfilerinde çağdaş ülkelerin aksine kıdeme dayalı bir sistem benimsenmiş, liyakat ikinci plana bırakılmıştır. Polis amirleri bulundukları rütbede zorunlu en az bekleme süresini tamamlamaları ve herhangi bir ceza almamaları halinde mesleki yeterliliklerine bakılmaksızın otomatik olarak bir üst rütbeye terfi etmeye başlamışlardır. Liyakate değil kıdeme dayalı terfi sistemi ve Emniyet Teşkilatında bir kadro piramidi oluşturulmaması, liyakatli personelin üst rütbelere gelmesini engellemiş, ihtiyaç duyulan alt ve orta kademe amir sayısının azalmasına, üst kademe amir sayısının ise her geçen gün artmasına neden olmuştur.

Bu çerçevede; söz konusu yasal düzenlemeler uyarınca, bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen Emniyet Amirleri, Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri ileBirinci Sınıf Emniyet Müdürlerinden altı yıl olan bekleme süresi sonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamayanlar, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmektedirler.

3201 sayılı Kanunun 55. Maddesinin 19, 20 ve 21. Fıkralarında yer alan mezkur düzenlemeler, bahse konu Kanuna 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 32.maddesi ile eklenen Geçici Madde 27 hükmüyle getirilen “re’sen emeklilik” düzenlemesinden farklı bir düzenlemedir. Şöyle ki, 6 (altı) aylık bir süre için yürürlüğü konulan Geçici Madde 27 hükmüyle; 01/01/2015 tarihi itibarıyla, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları haiz olanların; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulunun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile re’sen emekliye sevk edilmeleri öngörülmüştür. Bununla birlikte bu şekilde emekliye sevk edilenler hakkında da Kanunun 55. Maddesinin 21. Fıkrası hükümleri uygulanmaktadır.

6638 sayılı Kanunun 32. Maddesiyle 3201 sayılı Kanuna eklenen Geçici 27. Maddenin gerekçesinde de; “Kıdeme dayalı otomatik terfi sistemi nedeniyle bozulan kadro piramidinin düzeltilmesi, kadro sayılarının 55 inci madde ile belirlenen oranlara çekilmesi için, özellikle yığılmalar meydana gelen emniyet müdürü rütbesinde bulunan personelden emeklilikle ilgili şartları haiz olanların resen emekli edilmesine yönelik düzenlemeye gidilmiştir. Bu şekilde emekli edilecek personelin mağdur edilmemesi bakımından, Türk Silahlı Kuvvelerinde olduğu gibi, bunlara belli bir miktar kadrosuzluk tazminatının yaş haddine kadar ödenmesi öngörülmüştür” şeklinde belirtilmiştir.

Bu bağlamda, bir üst rütbeye terfi için gerekli yasal koşulları taşıdıkları halde, terfi edecekleri bir üst rütbede münhal (boş) kadro bulunmadığı gerekçesiyle terfi ettirilmeyerek kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele yaşlılık (emeklilik) aylığı ile birlikte, yaş haddine (Emniyet Amirleri için 58, Emniyet Müdürleri için 60) kadar ödenmesi gereken kadrosuzluk tazminatı ile birlikte göz önünde bulundurulması gereken bir başka önemli husus daha bulunmaktadır. Bu husus da, yine 3201 sayılı Kanunun 17. Maddesinde düzenlenen ve emredici niteliği olan hükmün, 19, 20 ve 21. Fıkralarla birlikte Emniyet Teşkilatınca exofficio yani re’sen/kendiliğinden uygulanması hususudur. 06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 3. Maddesiyle değişik 17. Fıkraya göre; “Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir” denilmektedir. Kanunun lafzından, mezkûr düzenlemenin emredici bir nitelik taşıdığı her türlü izahtan varestedir. Bir diğer ifadeyle, ister hizmet ihtiyacı sebebiyle olsun isterse boş kadro bulunmadığı gerekçesiyle ya da sair bir nedenle olsun, kadrosuzluktan bir üst rütbeye terfi ettirilmeyerek emekliliğe sevk edilen personele, terfi edemediği rütbede ya da meslek derecesindeki emsallerine ödenen ek gösterge ve parasal hakların İdare tarafından kendiliğinden uygulanmak zorunluluğunun bulunmasıdır. Kanun hükmü açık olduğu halde, İdare tarafından bu hak sahiplerine kendiliğinden verilmemekte, hak sahiplerince idari yargı yoluna başvurulmak zorunda kalınarak mahkeme kararıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda idari yargı mercilerince verilmiş pek çok yargı kararı mevcuttur. Bu durum, gerek ülkemizde uzun süren yargılama süreçleri nedeniyle, gerekse avukatlık ücreti dâhil hatırı sayılır meblağlardaki dava harç ve masraflarına katlanmak suretiyle Emniyet Teşkilatı personelinin mağduriyetine neden olmakta, hem zaten iş yükü bir hayli fazla olan idari yargı mercileri meşgul edilmekte hem de davaların aleyhe sonuçlanması durumunda davalı İdarenin yargılama giderlerine de mahkûm edilmesi nedeniyle kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Mademki bir personel, bir üst rütbeye terfi için gereken kriterleri ve liyakati taşımakta ve fakat belirlenen rütbedeki (hizmet ihtiyacı sebebiyle) kadrosuzluktan terfi edememekte ve diğer koşulları da taşıması halinde kadrosuzluktan emekliliğe sevk edilmektedir, o halde kanunun da mezkûr emredici hükmü göz önünde bulundurularak, terfi ettirilmediği üst rütbedeki veya meslek derecesindeki emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlara da kendiliğinden, herhangi bir dava yoluna gitmek zorunda bırakılmadan hak kazanabilmelidir.

Sonuç olarak, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde kadrosuzluk nedeniyle emeklilik ve Geçici 27. Maddesinde re’sen emekliliğe ilişkin düzenlemelerinin genel amacı; kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek, halka daha verimli hizmet verilebilmesi amacıyla Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan belirli rütbelerdeki personel için kadro piramidi yapılanmasının sağlıklı bir şekilde oluşturularak bu rütbelerdeki üst rütbeli personel yığılmasının önlenmesidir.

Bunu teminen, öncelikle 2015 yılında yürürlüğe konulan ve 6 ay süreyle yürürlükte kalan Geçici 27. Madde hükmüyle getirilen “re’sen emeklilik” düzenlemesiyle 1., 2., 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri ile Emniyet Amiri rütbesinde binden fazla personel 2015 yılı Nisan ayında re’sen emekliye sevk edilmişlerdir. Dolayısıyla söz konusu personel liyakatsiz oldukları için değil, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, kıdeme dayalı otomatik terfi sistemi nedeniyle bozulan kadro piramidinin düzeltilerek bu rütbelerdeki yığılmaların önlenmesi amacıyla re’sen emekliye sevk edilmişlerdir.

Anılan Geçici 27. Madde hükmüyle, bu rütbelerdeki yığılmalar re’sen emeklilik düzenlemesiyle 6 ay gibi bir süre içerisinde ortadan kaldırılmakla birlikte, kadro piramidinin zaman içerisinde tekrar bozulmamasını teminen 3201 sayılı Kanunun 55. Maddesinde, yukarıda da değinildiği üzere 19 ve 20. Fıkra hükümleriyle “kadrosuzluk nedeniyle emeklilik” düzenlemesi getirilmiş, 21. Fıkrada da yaş haddinden önce kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edilen personelin mağdur edilmemesini teminen de “kadrosuzluk tazminatı” adında bir tazminatın ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte bahse konu rütbelerdeki personelin kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk işlemlerinin, objektif kriterlere göre personel arasında herhangi bir ayırım gözetilmeden, diğer bir ifadeyle Anayasal eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı doğrultusunda, kişisel ya da başka türlü saik ya da kriterlerle hareket edilmeden, münhasıran kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yapılmasının,“Hukuk Devleti” ilkesinin ve adalet duygusunun bir gereği olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Kamu kurumları arasında, idari (ve duruma göre adli) yargı mercileri nezdinde personeliyle arasında en çok dava husumeti olan kurumlardan başında da Emniyet Teşkilatının geldiği bilinen bir gerçektir.

04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 1. Maddesinde de belirtildiği üzere, asayişi, amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumakla, halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin etmekle görevli olan polisin bu görevini layıkıyla yapabilmesi ve halkın memnuniyetinin sağlanabilmesi için, Türk Polis Teşkilatı ve genel olarak kolluk kuvvetleri personelinin psikolojik olarak yüksek motivasyona sahip kılınması, gerek mesai koşullarının ve gerekse özlük haklarının iyileştirilmesi, “eşit işe eşit ücret” ilkesi uyarınca kendisiyle aynı vazifeyi üstlenen, aynı İçişleri Bakanlığı çatısı altında yer alan bir diğer genel kolluk kuvveti olan Jandarma Teşkilatı’nın personelinin sahip olduğu özlük haklarıyla eşit düzeye getirilmesi, polisin de bir insan olduğu ve bunun doğal sonucu olarak da vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu gerçeğinin asla ve kat’a unutulmaması gerekmektedir.

KAYNAKÇA:

Aslan, Onur Ender (2015). Kamu Personel Hukuku, Eskişehir.

Gözler, Kemal (2010). İdare Hukuku Dersleri. Bursa.

Güler, Damla. (2018). Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Yapılan Bir Ödeme:

KadrosuzlukTazminatı. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 8(2). 251-264

TBMM Mevzuat Bilgi Sistemi

 

Avukat Şükrü ÖZBAĞCI

Emekli Emniyet Müdürü