Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİS VE HALKLA İLİŞKİLER

                                                                                                                            Kemal YAZICIOĞLU

                                                                                                                                       Ordu Valisi

 

            Halkla ilişkiler hem özel sektör hem de kamu yönetimi alanında her geçen gün daha da önem kazanan bir kavramdır. Çağımız bilgi, teknoloji ve iletişim çağıdır. Topluma yönelik bir faaliyette başarı sağlamanın, istenilen sonuçların elde edilmesinin koşullarından biri de başarılı bir halkla ilişkiler stratejisi izlemektir. Gelişen teknolojinin iletişim amacıyla kullanılabilecek araçların çeşitlenmesine ve yenilenmesine yol açtığı günümüzde halkla ilişkilerin daha etkin ve hızlı bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Özel ve tüzel kişilerin, belirlenmiş kitlelerle düzgün bağlar kurup geliştirerek onları olumlu düşünce ve faaliyetlere yöneltmeleri, tepkilerini değerlendirerek buna göre faaliyet ve tutumlarına yön vermeleri, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.

            Bu sanatın en çok önem kazandığı kuruluşların başında Emniyet Teşkilatımız gelmektedir. Emniyet mensupları en zor şartlarda görevlerini ifa ederlerken birebir halkın içindedirler. Görevleri halkın güvenliğinin ve toplumun düzeninin korunmasıdır. Görevlerini yaparken onları en çok etkileyen halkın kendisi olduğu gibi onların faaliyetlerinden etkilenen de direk olarak halktır. Bundan dolayı Emniyet Teşkilatımızda bu konu üzerinde önemle durulmakta teorik olarak verilen eğitimin pratikte de uygulanması sağlanmaktadır.

            Halkla ilişkilerin hedef kitlesi halktır. Halk, bir teşkilatın çalışma alanı içinde bulunup, teşkilatın çalışmalarını etkileyen ve ondan etkilenen kişiler topluluğudur. Bunu da başarmanın yolu, ana hedef olan halkın iyi tanınması, özelliklerinin bilinmesi ve onun bu özellikleri göz önünde bulundurularak, tanıtma, duyurma ve etkileme çalışmalarının yürütülmesidir. Amaç halkı aydınlatmak ve çalışmaları benimsetmek, yönetime karşı olumlu davranışlar oluşturmak, halkın karar alma sürecine katılımının sağlanarak kararların doğruluk derecesini arttırmak, kanunlara uyulmasını sağlamak, halkın istek, teklif, telkin ve şikayetlerini değerlendirerek çalışmalara yön vermektir.

            Bu çalışmalar birbirinin devamı olan araştırma, planlama, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi safhalarından oluşmaktadır. İlk olarak hedef tespit edilen kitlenin özellikleri, eğilimleri, görüşleri, düşünceleri, eğitim ve davranış şekillerinin gerçekçi bir şekilde araştırılması ve böylelikle tanınması gerekir. Çünkü tanınan ve özellikleri bilinen bir kitleyle iletişim daha kolay ve sağlıklı olacaktır.

            İkinci olarak araştırma safhasında elde edilen sonuçlara göre halkla ilişkiler faaliyetinin planlanması gerekmektedir. Bu safhada halka ulaştırılması gereken mesajların ve tanıtma faaliyetlerinin neler olacağı, bu işler için hangi araçların nasıl ve kimler tarafından kullanılacağı tespit edilir. Faaliyetin kesintisiz olarak sürmesi için planlama safhası çok önemlidir.

            İstenilen sonuçların alınabilmesi planlama safhasındaki amaçların hayata geçirilmesine bağlıdır. Önceden belirlenen ve özellikleri bilinen kitleye ulaşabilmek için en uygun halkla ilişkiler araçları kullanılarak ve gerekli insan gücü, malzeme ve bütçe ile desteklenerek uygulama sağlanacaktır.

            Araştırma, planlama ve uygulama safhalarından sonra çalışma sonuçlarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme yoluyla amacın ne ölçüde gerçekleştiği ve eğer plandan sapmalar ve aksamalar olmuşsa, gerçekleştirilemeyen amaçlar varsa bunların sebepleri tespit edilmelidir. Böylece elde edilecek bilgiler hem çalışmaların sonuçlarını gösterecek, hem de gelecekteki faaliyetlere ışık tutacaktır.

            Bütün bu teorik bilgilerin ışığında halkla ilişkiler kavramının hem genel olarak kamu yönetiminde hem de emniyet hizmetlerinin daha verimli ve etkin yürütülmesinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Görev, devlet adına halkın huzur ve güvenliğini sağlamak; amaç, bu görevi halkın yararına olacak şekilde yerine getirmek olduğuna göre elbette; hizmetinde olunan halkla iyi ilişkiler kurmak, halkın teşkilata olan güvenini zedelemeden, gücü halktan alarak çalışmaları sürdürmek izlenen yol olmalıdır. Bu görevi başarıyla sürdüren Emniyet Teşkilatımız mensuplarını selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.