Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

HÜKÜMETE İLETİLEN EMEKLİLERİN SORUNLARI

 

Ali ALTUNYAY

Genel Sayman

Emekli Emniyet Müdürü

 

            Ulu Önder ATATÜRK’ün;

“Bir Milletin Yaşlı Vatandaşlarına ve Emeklilerine karşı tutumu, O milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.

Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin İstikbale güvenli bakmaya hakkı yoktur.”

Direktifinden hareketle,

Devletimizin emeklilerine insanca yaşayabileceği imkanı sağlaması için,

2004 yılı ücret artışları ve 2003 yılı ücret kayıpları ile emeklilerin sorunlarının da, Hükümet ile yapılacak görüşmede, yetkili konfederasyon olan; Türkiye, Kamu-Sen tarafından görüşme masasına taşınması için, merkezleri Ankara’da bulunan asker, polis, sivil olmak üzere muhtelif hizmet kolundaki emekli dernek ve sendikalarından alınacak bilgilerin, daha gerçekçi olarak, masaya yatırılmasının uygun olacağı düşüncesiyle, derneğimiz temsilcileri dahil dokuzu dernek, ikisi sendika olmak üzere cem’anonbir emekli kuruluşun temsilcileri bir araya gelerek, Türkiye Kamu-Sen’in önderliğinde, “Emekliler Platformu” şemsiyesi oluşturularak, Emniyet Teşkilatından emekli olanları da kapsayacak şekilde, aşağıdaki 23 maddedeki ana başlıklar halinde tespit ettiğimiz emekli sorunlarının, 15-31 Ağustos 2003 tarihleri arasında, Hükümetle yapılacak görüşme masasına Türkiye Kamu-Sen tarafından götürülmesine karar verilmiştir.

Hükümetimiz ile yapılacak görüşmelerde masaya yatırılması kararlaştırılan emekli sorunları

1-Çalışanlarla Emekliler Arasındaki Farkın Giderilmesi:

Çalışırken değişik kalemlerden alınan ücretlerden emekli keseneği kesilerek emekli maaşına yansıtılması. 

2-Görev Tazminatı:

631 Sayılı Kanun hükmünde kararname ile 5 yıldan fazla hizmeti olan tüm memurlara görev tazminatı verilmesi öngörülmüş olmasına rağmen, bu tazminat sadece makam ve ünvanı olanlara verilmekte olduğundan bu eşitsizliğin giderilmesi.          

3-Ek göstergelerin düzeltilmesi:

Değişik kademedeki ek gösterge oranlarının arasındaki farkın yeniden düzenlenerek hakkaniyet ölçülerine getirilmesi.         

4-Emekliye yansıyan zamların düzeltilmesi:

Çalışana verilen zamların aynı derece ve kademedeki emeklisine de aynen yansıtılması.

5-Emeklinin muayene, tedavi ve ilaç giderlerinin düzeltilmesi:

a-Emeklilerin aldığı, rapora bağlı olmayan, ilaçlardan kesilen %10 ile maaşlardan kesilen %1’lik kesintilerin kaldırılması.

b-Birçok yan etkiler doğuran bio eşdeğerlilik (ucuz ilaç) uygulamasının kaldırılarak hastanın durumuna göre doktor tarafından öngörülen ilaçların verilmesinin sağlanması.

c-Emeklilere verilen bazı tıbbi cihazların bedellerinin emeklilerce ödenmemesi için gerekli düzenlemenin yapılması.

6-Aile, çocuk ve kira yardımlarının emeklilere de verilmesi:

7-Çalışırken vefat eden memurun geride kalanlarına verilen iki maaş tutarındaki ölüm yardımı ile eşinin ölümü halinde verilen bir maaş tutarındaki ölüm yardımının emeklilere de verilmesinin sağlanması:

8-T.C.Emekli Sandığınca çalışanlara verilen iki maaş tutarındaki borç vermenin emeklilerine de uygulanması:

9-Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu:

Emekliler toplumun dışına itilmemeli ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa bir fıkra ilavesi suretiyle emeklilerde bir hizmet kolu kabul edilerek Avrupa’da olduğu gibi sendikal haklara kavuşturulmalı.

Emekli Dernek ve Sendikaların ekonomik yönden güçlendirilmesi için, yasal düzenleme yapılıncaya kadar, emeklilerin emekli maaşından kesinti yapılarak Dernek ve Sendikaların banka hesaplarına aktarılmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması.

10-25 yıl hizmete karşı verilen %75’lik maaş gösterge tablosunun %85’e çıkarılması:

 11-Üst kademe ile alt kademe arasındaki emekli maaş farklarının makul seviyeye getirilmesi,

12-Enflasyon farkından dolayı 2003 yılında ödenmesi gereken artışların ancak 2003 Ocak ayında %5,1’i ödenmesine rağmen 5 ay içerisinde 12,2 tüfedenenflasyon zam gördüğü halde aradaki %7,1 oranındaki reel kaybımızın karşılanması. (150-200 milyon civarında)

13-Kamu vasıtalarından çalışırken ücretsiz veya belli bir orandaki tenzilattan yararlanarak seyahat edenlerin emekliliklerinde de bu haktan yararlanması. 

14-Bazı Kamu kuruluşlarının sosyal tesislerinden yararlanamayan emeklilerinde yararlanabilmesi.

15- a) Emeklilikten sonra okul bitirenlerin bitirdiği okula uygun intibaklarının yapılması.

b) Emeklilikte geçen sürelerin de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi derece ve kademe intibaklarının yapılması.

16-Hizmet birleştirmelerinde bütün hizmetlerin intibaka sayıldığı gibi ikramiye ödenmesinde de nazari dikkate alınmasının sağlanması.

17-T.C.Emekli Sandığı yönetim kurulunda çalışan ve emeklileri de temsilen eşit şartlarda yetkili yönetim kurulu üyesi bulundurulması.

18-351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 23/12/1988’den önce emekli olanlara uygulanmayan kademe ve derece ilerlemesinin bu tarihten önce emekli olanlara da uygulanması.

19-Kesintiler kaldırılana kadar emeklilerin %10’luk reçete bedeli kesintilerinin emekli sandığınca yapılan ve 3’er aylık periyotlarla banka şubelerine gönderilen kesintilerinde çok büyük aksaklıklar olduğundan bunları giderici düzenlemenin yapılmasıyla birlikte emeklilere de maaş ve kesintilerini gösteren bordronun verilmesi.

20-926 Sayılı kanunda değişiklik yapan 4861 sayılı kanuna astsubay emeklileri ile ilgili madde konulmadığından astsubayların maduriyetini önleyecek düzenlemenin yapılması.

21- 657 Sayılı Yasanın ek geçici 54.maddesi 657’nin dışında ayrı bir Emniyet Teşkilat Kanununun yapılmasını öngörüldüğünden, Avrupa Birliğine uyumu sağlayacak şekilde, ayrı bir Emniyet Teşkilat Kanunu hazırlanması ayrıca, 190 sayılı kanun hükmünde kararnamenin rütbe esasına göre yeniden düzenlenmesi.

22-1979 yılında yürürlüğe giren 2182 sayılı yasa ile memura 1.derece verildi. Ancak yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 1.derecenin 4.kademesinde olanlara bir hak verilmedi. Bu durumda olanlara da yasaya uygun olarak bu hakkın verilmesinin sağlanması.

23-15/03/2002 tarihli 3729 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 1.grupta yer alan personele yapılan ödemelerde eşitsizliğin giderilmesinin sağlanması

Yukarıdaki maddelerde ana başlıklar halinde tespit edilen emekli sorunlarının hükümet ile yapılan görüşmelerden sonra, AB ile uyumu da sağlayacak şekilde, adilane şekilde çözümleneceğini bekliyoruz.

İleride Hükümet ve diğer yetkililer ile yapılacak görüşmelerde dile getirilmek üzere çalışan ve emeklilerimizin tespit edeceğiniz sorunlarının yazılı olarak (disket ortamında) posta ile derneğimiz adresine veya dergimiz kapağındaki genelsekreter@caginpolisi.com.tr e-mail adresiyle göndermeniz dileğimizdir.

 

TÜRKİYE EMEKLİLER PLATFORMU 

Türkiye Kamu-Sen Üyesi

Türk Emekli-Sen Adına

Genel Başkan

Hulusi GÜNEŞ

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Adına

1-Gen.Sayman Ali ALTUNYAY

2-Gen.Sek.Yrd.Mete KALELİ

Türkiye Emekli Subaylar

Derneği Adına

Genel Başkan

Mehmet KARATEPE

 

Tüm Sivil Emekliler

Derneği Adına

1-Gen.Sekreter Nevzat ARKUN

2-Genel Sayman Necat ALKAN

Türkiye Emekli Astsubaylar

Derneği Adına

Genel Sekreter

Ö.Fikret BÜCÜK

Türkiye Polis Emeklileri

Derneği Adına

Denetim Kurulu Bşk.

Akif TAŞDEMİR

 

Disk Üyesi

Tüm Emekli-Sen Adına

Genel Sekreter

Cemil GÜRCAN

Ankara Emekli Hanımlar

Derneği Adına

Genel Başkan

Deniz KİBAROĞLU

Türkiye Elektrik Kurumları

Derneği Adına

Genel Başkan

Mehmet EROL

 

Türkiye DDY Emeklileri

Derneği Adına

1-Gen.Başkan. Nurettin GİRGİN

2-MYK Üyesi Ali İhsan KARAKOÇ

 

Beypazarı TEAŞ Emeklileri

Derneği Adına

Genel Başkan

Mehmet KILIÇ