Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

Osman KARAKUŞ[*]

 

Çağın Polisi Dergisinin değerli Okurları,

Doğrudan Genel Müdürlük makamına bağlı bir danışma birimi olan Hukuk Müşavirliği idari haricinde halen 25 hukuk müşaviri ve 11’i Genel Müdürlük, 4’ü İstanbul ve 2’si de İzmir’de olmak üzere toplam 17 avukat ile Teşkilatımıza hizmet vermektedir.

İlk olması münasebetiyle bu sayıda genel olarak hukuk müşavirliğimizin görevlerinden bahsedilecek ancak derginin devam eden sayılarında daha çok Meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren hukuki konulara yer verilecektir.

Hukuk müşavirliğinin görevleri genel olarak: Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine İdari yargı mercilerinde açılan davaların savunma layihalarının hazırlanmasını ve duruşmalarda Bakanlığın temsilini sağlamak, Genel Müdürlüğe izafeten Bakanlık aleyhine Adliye Mahkemelerinde açılan davaları takip etmek, Adli ve İdari yargı mercilerinden yapılacak tebligatları kabul etmek, İdari yargı mercilerinin idari aleyhine verdiği kararlara karşı ilgili birimlerce gönderilen bilgiyi de değerlendirerek kanunda yazılı şartlar var ise kanun yollarına başvurmak, başka Bakanlık ve Kurumlarca hazırlanarak incelemek üzere ilgili birimce gönderilen Kanun,Tüzük ve Yönetmelikleri inceleyip Müşavirlik görüşünü belirtmek, Merkez Teşkilatı Birimlerinden yapılan talep üzerine veya doğrudan hazırlanan Kanun, Tüzük,Yönetmelik tasarısı ve taslakların süratle gereği yapılmak üzere ilgili mercilere intikal ettirmek ve sonucunu izlemek, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında kurulmuş olan Yüksek ve Merkez Teşkilatı mensupları ile ilgili disiplin işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, Hakkında dava açılan personelin tuttuğu avukatın ücretinin ödenmesi taleplerini incelemek ve ücretin ödenmesi için gerekli işlemleri yürütmektir.

Yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi sırasında Teşkilat mensuplarımızla Müşavirliğimiz arasında kurulan hukuki ilişki ağırlıklı olarak idari işlem ve eylemler nedeniyle Bakanlığımız aleyhine açılan adli davalara, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun disiplin kurulları ve yetkilerine ilişkin ilgili maddeleri gereği yetkili disiplin kurullarınca karara bağlanan disiplin dosyalarına ve önleyici, caydırıcı, düzenleyici veya adliye ile ilgili görev ve hizmetlerinin ifası sırasında veya bu görevlerden dolayı sanık durumuna düşen polislere Müşavirliğimiz bünyesinde görevli avukatlar vasıtasıyla sağlanan hukuki yardıma dayanmaktadır.

İdari eylem ve işlemlerden dolayı gerek Teşkilat mensuplarımızca gerekse vatandaşlarca adli ve idari yargı mercileri nezdinde açılan dava sayısı sonuçlananlar hariç beş bin civarındadır. 2004 yılının ilk sekiz ayında 600 disiplin dosyası karara bağlanmış, yaklaşık 100 dosyanın ise karara bağlanma süreci devam etmektedir.           

Yukarıda belirtildiği üzere davaların yasal süreçleri Müşavirliğimizce takip edilmekte, sonuçları idari eylem ve işlemi yapan birime gönderilmekte, kararın gerekleri ilgili birim tarafından yerine getirilmektedir.

Anayasa ve İdari Yargılama Usulü Kanunu gereği her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olması nedeniyle, Teşkilatımıza mevzuatla hemen her alanda verilen yetki, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ve Personelimizin özlük ve benzeri haklarına ilişkin tesis edilen eylem ve işlemlerden dolayı gerek Teşkilat Mensuplarımızın gerekse vatandaşların adli ve idari yargıda dava açıp hak aramaları tabi ise de, Hukuk Müşavirliği olarak bizim için daha önemli olan, açılan bu davaların idare adına sadece takibi değil, aynı zamanda yargı kararlarından mantıksal ve hukuksal çıkarımlar yaparak aynı veya benzer eylem ve işlemlerin bir daha dava konusu olmasının önüne geçecek bir hizmet politikasını Müşavirliğimiz öncülüğünde diğer birimlere de yaygınlaştırıp uygulamak ve egemen kılmaktır.

Bu yönde geliştirilip uygulanacak bir hizmet politikası; hiç dava açılmayacağı anlamına gelmeyecek, fakat sonucu itibariyle idare ile idarenin eylem ve işlemlerine muhatap olanların arasında güvene dayalı bir iletişimin kurulmasını sağlayacağı gibi idare edenlere edilenler arasındaki sorunların asgariye indirilmesine yardımcı olacaktır.

Amacımız, Avrupa Birliği uyum sürecindeki ülkemiz için birim olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapabilmek; temel hukuk normları baz alınarak Teşkilat kamuoyunda kabul görev yerleşik uygulamaları daha da geliştirmek, İdarenin hukuka uygun olarak yaptığı her türlü eylem ve işlem sonucu açılan davaları takip etmek, yapılan yanlışlıklar konusunda ise ısrarcı olmamak ve bu yönde diğer birimlere hukuk kuralları çerçevesinde yardımcı ve yol gösterici olmak başka bir deyişle “Hukuk Herkese Lazımdır” sözünü sürekli eylem safhasında tutmaktır.

Daha sonraki sayılarda buluşmak dileğiyle.

           [*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, 1.Hukuk Müşaviri