Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emniyet teşkilatı personelinin Özlük haklarında sorunları

                                                 

Ali ALTUNYAY

Genel SAYMAN

 

Emniyet teşkilatında, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli ile birlikte Genel idari, Teknik Eğitim ve Yardımcı Hizmetler olmak üzere beş hizmet sınıfı personeli istihdamedilmekdir. Sözü geçen bu beş hizmet sınıfı personelinin de özlük haklarında büyük sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar uzun yıllar çözülmediği için nitelikli ve kalifiye eleman çalıştırma imkanı da ortadan kalkmaktadır.

Özlük haklarındaki ana sorunlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan kaynaklanmaktadır. 14.07.1965 tarihinde kabul edilen ve temmuz 1970 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, zamanında büyük yenilikler getirmesine rağmen daha sonra çağın gereklerine göre yerinde değişiklikler yapılamadağı için ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiştir. Bu gün ise durum; bilhassa Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini özlük hakları yönünden mağdur eder hale dönüşmüştür.

Bu hususu aşağıdaki örnekler daha iyi açıklamaktadır.

 

a.   YÜKSELENİLEBİLECEK DERECELER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36ncı maddesinin “Ortak Hükümler, başlığını taşıyan bölümde, (1) yıllık yüksekokul mezunu olanların 2nci derecenin son kademesine, (2) yıllık yüksekokul mezunu olanların da 1nci derecenin son kademesine kadar yükselebileceklerini hükme bağlamış olup, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel bu tahsil durumuna göre hizmet süreleri itibariyle belirtilen derecelere kadar yükselebilmekte ve emekli aylıkları da bu dereceler üzerinden ödenmektedir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli  ise aynı maddenin (B) fıkrasının 3ncü bendinde getirilen sınırlama nedeniyle bu haktan yararlanamamaktadır. Çünkü 36ncı maddenin (B) fıkrasının 3ncü bendinde, Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin yükselebileceği en son aylık dereceleri ünvana bağlanmıştır. Buna göre, polis memurları ile Komiser Yardımcısı ve Komiserlerin 3ncü derecenin son kademesine, Başkomiser ve Emniyet Amirleri, 2nci derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir. Diğer Kamu personelinin yükselebileceği aylık dereceleri tahsil ve hizmet yılına bağlanmış iken Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin yükselebileceği en son aylık derecesi ünvanı bağlanmış ve aleyhe durum yaratılarak kanunda eşitlik prensibi hiçe sayılmış ve hak mahrumiyetine neden olunmuştur.

Halen çalışan binlerce polis memuru lise ve dengi okuldan sonra bir yıllık polis okulu eğitimi almıştır. Diğer taraftan 15.00 civarında yüksek tahsilli (Açık Öğretim Fakültesi mezunu) polis memuru bulunmaktadır. Yapılan bu öğrenimler özlük hakları yönünden hiç değerlendirilememektedir. Ayrıca 25.04.2001 tarihinde kabul edilen 4652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanunu ile Polis Okulları (2) yıllık yüksek okula dönüştürülmüştür. 657 Sayılı Kanunda yukarı da belirtilen hüküm değiştirilmediği sürece verilen bu (2) yıllık öğrenimin de aylık derecelerine yansıması söz konusu olmayacatır.

 

b.      EK GÖSTERGELER

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi meslek sınıflarının tamamına yakın bölümüne 8nci aylık derecesinden itibaren ek gösterge verilmesine rağmen, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeline 4ncü dereceden itibaren ek gösterge verilmesi öngörülmüş ve verilen bu ek gösterge puanları da diğer kamu personeline oranla daha düşük tutulmuştur. Doğrudan emeklilik aylığına yansıyan bu ek gösterge uygulamasında da Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli aleyhine bir durum yaratılmıştır.

 

c.  MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI

Emniyet Hizmetleri Sınıf Personelinden 1nci Sınıf Emniyet Müdürlerine verilen Makam ve Görev Tazminatında da durum farklı değildir. Bu tazminatlar 1nci Sınıf Emniyet Müdürü

ünvanını almış olanların tamamına ödenmediği gibi ödenenler de diğer kamu personelinden daha düşük miktarlar tesbit edilmiştir.

 d.      RÜTBELİ PERSONEL

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda aylık ve tazminat ödemeleri için “memur, şef, şube müdürü, Daire Başkanı, İl Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür”ünvanları esas alınmıştır. Oysa Emniyet Hizmetleri Sınıfının ayrı ve kendisine has bir rütbe ve hiyerarşik yapısı bulunmaktadır. Polis memuru dahi diğer kamu personelinden memurünvanının karşılığı değildir. Kaldı ki farklı rütbe ve hizmet yılına sahip olan Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 ncü, 3 ncü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine eş olan ünvanınkarşılığını 657 sayılı kanunda bulmak mümkün olamamaktadır. Böyle olunca, aylık ve tazminat ödemelerinde dengeyi sağlamak ve hak edilen ücreti ödemek de mümükün değildir.

 e.       SONUÇ

Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek, kamunun huzur ve esenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın ırz, can ve mal güvenliğini korumak gibi          ulvi bir görev ve hizmeti üstlenen ve bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, bu fedakarlığa aile fertleriyle birlikte katlanan Emniyet Teşkilatı için yeni bir personel kanununun çıkarılmasında ve özlük hakları sorunlarının bu kanunla çözümlenmesinde fayda ve zaruret görülmektedir.

Esasen kanun koyucu, 657 sayılı kanuna, 19.02.1980 tarihinde 2261 sayılı kanunla eklediği ek geçici 54ncü maddesinde “Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ek ve değişiklikleri, ilgili kanun hükmünde kararnameler ve bu yasaklara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği göz önüne alınarak bir kanunla düzenlenir, demek suretinle Emniyet Teşkilatı için ayrı bir personel kanunu çıkarılmasına işaret etmiştir.

Kendi yapısı içerisinde dahi yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç bulunan Emniyet teşkilatı personelinin özlük haklarını düzeltmek bakımından, yukarıdaki kanun maddesi de mehaz alınarak hizmetin önemine, özelliğine, önceliğine ve linkine göre yeniden yapılandırılması gerekmektedir. İşte O zaman yılların birikimi olan özlük hakları sorunları çözüme kavuşacaktır.