Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Emekliler İçin Proje


Ali ALTUNYAY

Emekli Emniyet Müdürü

Genel Sayman

Teşkilatımızın kuruluşundan bu güne kadar geçen 172 yıllık sürede, Teşkilatımız içinde birçok değişiklikler olmasına karşın, emekliye ayrılacak veya ayrılan personel yönünden, ayrı bir Teşkilat yasamızın olmaması sebebiyle, her rütbede ki personelimizin ekonomik konularında yeterli düzeyde bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

APK Daire Başkanlığının yaptığı istatistikler sonucu:

Emekli mensuplarımızdan; %94,8 nin aile bireyleriyle, % 3,3 nün çocuklarının yanında, % 1,9 nun tek başına, %o,1 ninde huzurevlerinde yaşadıkları,

Yine emekli mensuplarımızdan % 40,6 nın ilçelerde, % 34,2 ninşehirlerde, % 19.5 nin Büyük Şehirlerde ve % 2,8 nin de köylerde ikamet ettikleri tesbit edilmiştir.

Emekli mensuplarımızın % 70 gibi bir çoğunluğunun eline emekli maaşı olarak ortalama 200-300 milyon TL.- para geçmekte olup, bu miktarda ki emekli maaşı geçimlerini  temine yetmediğinden, emeklilerimizden % 18,2 nin ek bir iş yaparak geçimlerini temin etmelerine rağmen, % 81,8 nin her hangi bir işte çalışamamaları sebebiyle (Herhangibirişte çalışmama oranı Çarşı ve Mahalle Bekçilerinde % 95,1 dir.) emekli maaşlarıyla geçinemedikleri gerçeği göz önünde bulundurularak ve de emekli mensuplarımızdan % 90 kadar orandaki bir çoğunluğun da, emekli olduklarında yapabilecekleri işlerle ilgili bir eğitimin emekliliklerine 1-2 yıl kala, kendilerine verilmesi talebinde bulundukları da dikkate alınarak, geçimlerini temin etmeleri için, bazı imkanlar sağlanabileceği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığı emekli edemediği veya aktif görevler veremediği kadro fazlası bürokratını 1989 yılında çıkardığı, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu bürokratların Devlet Bürolarında bir Devlet Hizmeti olarak yaptıkları işleri Devlet dışında fakat kontrolünde Özel Teşebbüs vasfıyla yapmalarına olanak sağlamakla bu bürokratların emekli olmalarını özendirdi ve açtıkları bürolarda Devlet Terbiye ve ahkamı ile çalışmalarına olanak sağlayarak sırtındaki bürokratik iş ve işlem yükünü bu büro kurucularına devrediverdi. Maliye Bakanlığının yardımcı sivil kuruluşları olarak bu bürolar Devlet kadar sağlam ve sağlıklı çalışmaktadırlar. Bu örnekten hareketle;

a-Emniyet Teşkilatının piramid yada makam yapılanmasında yerini alamayan çok değerli emniyet müdürlerinin uğramakta oldukları itibar erozyonunu durdurmak veya hizmetin gereğinden fazla bürokratı bünyesinde barındırmanın getirdiği siyasi, sosyal, ekonomik baskıların mesleki yetenek ve beceri dışındaki güç tercihlerinin ayak kaydırma, karalama, beğenisizlik, güvensizlik, disiplinsizlik ve gelecek kaygusuyaratan olumsuzlukları önlemek,

b- Emniyet Teşkilatı mensuplarının veya emeklilerinin mesleklerini Emniyet Teşkilatı dışında ve yasal düzenlemelere dayalı olarak icra edebilmelerini sağlamak suretiyle teşkilata ve mensuplarına şahsiyet vermek, polisliği bir hizmet biriminden meslek vasfına taşımak,

c- Terfi ve atama sistemini kıdem ve liyakat gibi değerler dışındaki baskı ve etkenlerden kurtararak genç neslin geleceğini görebilmesini sağlamak,

d- Devlet Otoritesini temsil eden ve silahlı görevler için eğitilip istihdam edilen personelden önemli bir kısmına silahsız ve sivil mekanizmaların yapılabileceği kayıt-tescil, ruhsat, pasaport, koruma, tebligat gibi. birçok iş ve işlemler verilerek, Emniyet Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı olan asayiş ve güvenliğin sağlanması dışında ki, ille de silahlı güç tarafından yapılması gerekmeyen, BÜROKRATİK iş ve işlemler yükümlülüğünden kurtarmak.

e- Polisin asayiş hizmetlerine daha fazla eleman, daha fazla zamanayırmasını sağlamak,

f- Sivil insanların bürokratik bir takım işler için polis makam ve bürolarında dolaşımını ve her iki tarafında karşılaştıkları rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için,

Asayiş görevini ve silahlı personeli ilgilendirmeyen bu tür bir çok iş ve işlem, Emniyet müdürlükleri dışında, Emekli emniyet mensuplarının açacağı sivilleşmiş bürolarda ciddiyetle yapılabilir. Sivil bürolarda yapılan işlem ve bilgiler polisin bu bilgilere ulaşımına da açık tutulmak suretiyle polisin asayiş hizmetinde yoğunlaşması sağlanabilir.

Disiplin, ciddiyet ve dürüst hizmet çatısı olan Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinde ve şartlanmasında yıllarca hizmet vermiş ve birçoğu da Emniyet Müdürü rütbesine ulaşabilmiş her rütbedeki bu emekli insanların yaptıkları ve yapmaya ehil oldukları işleri Devlet Hizmetlerinin sivilleşmiş bir devamı olarak yapmaları hem Türkiye’ye  hem  Polis Teşkilatına hem de Emniyet mensuplarına yakışan bir iştir.

Emniyet mensuplarının Devlet Memurluğu dışında sivil ortamlarda onurlu, disiplinli ve para kazanarak çalışabilmeleri ve emekliliğe özenmeleri için tıpkı yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeciler, noterler ve benzerleri gibi şumullü bir yasa düzünlenmesine ihtiyaç vardır. Emekli Emniyet Müdürlerinin ve mahiyetlerinde çalışacak emekli emniyet mensuplarının mesleklerini sivil ve yarı resmi özel teşebbüs vasfıyla devam ettirebilmeleri bir meslek odasının organizasyon ve kontrolünde ve Bakanlık denetiminde hizmetler vermesi geç kalınmış ve hatta tüm dünyada ki mevcut sisteme adaptasyondan başka bir şey değildir.

Emekli mensuplarımızın Hükümet Komiserliği,Güvenlik, Dedektiflik, Otopark İşletmeciliği, Sürücü Kursları sınavlarında görevlendirme,  Koruma ve Ruhsat Büroları gibi veya ismi ne olursa olsun mesleklerinin müsaade edilen bölümlerini tarifeli ücret karşılığında icra edebilecekleri işyerleri açabilmeleri belki Türkiye’de yeniliktir ama girmek istediğimiz Avrupa’da  çok eski ve oturmuş müesseselerdir. Hatta Avrupa Topluluğu için ileri sürülebilecek şartlardan biridir. Polisin iş yoğunluğu, personel araç-gereç sıkıntısı gibi gerekçelerle yetişemediği, eksik kaldığı yada iş sahibinin tatmin olamadığı hatta güvenmediği konularda baş vuracağı bir başka kapı bulamaması kabul edilebilir mi? Neden özel ve yasal bir büroya gidip gönlünün istediği kadar sağlıklı bir hizmet satın alma imkanını bulmasın? Polis bundan kaybetmez, kazanır.

Büro açmanın kuralları, çalışma koşulları aday olma, seçilme ve atanma şartları, çalışacak personel tanımları, ücret politikaları, görev, yetki, sorumluluk, disiplin, denetim, meslek birliği veya odasının kuruluşu, büro sayıları ve bölgelerinin belirlenmesine kadar yasal tarifler, kurallar ve tanımlar getirilmelidir.

Emekli veya ayrılmak suretiyle büro açmasına izin verilmiş Emniyet müdürleriyle diğer personel, Polis Teşkilatının yan kuruluşu olarak kabul görebilmelidir.

Genel Müdürlüğümüz, bahsedilen konularda, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak emekli personelimizi maddi sıkıntılardan kurtararak, amacına uymayan ancak yürütmekte bulunduğu bürokratik hizmetlerden de kurtulacağı kanısındayım.

Emekli olmaya hazırlanan Emniyet personelinin yeni yaşamına uyum sağlaması ile bütçelerine de katkı sağlanmasını amaçlayan ve emekli olunca yapabilecekleri işler konusunda, gerekli beceri kurslarıyla, emekliliğe hazırlık eğitimi verilmesi konularında genel müdürlüğümüzce gerekli çalışmalara başlanılmış ise de; Alınacak iyi niyetli tedbirlerin kalıcı ve düşünülen düzeyde ve emeklilerimizin onurunu da zedelemeyecek bir düzenleme olması için, yukarıda bahsedilen yasal düzenlemelerin bir an önce yaşama geçirilmesini ve bunun da mutlaka başarılacağına inanıyoruz.