Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU GRUP BAŞKANLIKLARININ

 TEŞKİLİ,MÜFETTİŞLERİN GRUPLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİ  İLE

 ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA İNCELEME

 

ALİ KOLAT[1]

Tuncer ÖZYER[2]

 

I – İNCELEME VE ARAŞTIRMANIN KONUSU:

İnceleme ve araştırmanın konusunu ; Teftiş Kurulu Başkanlığının 14.12.2001 tarih ve B.05.1.EGM.0.60.12.01.3922/01 sayılı emirleri üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı  Grup  Başkanlıklarının kurulması,Müfettişlerin Grup Merkezlerinde ve diğer birimlerde vekaleten veyatedviren görevlendirilmeleri ile görev yeri dışında ikametleri hususunun hukuki dayanakları itibariyle incelenmesi teşkil etmektedir.

II – İNCELEME VE ARAŞTIRMADA UYGULANAN METOD                                                   İnceleme ve araştırmada öncelikle mevzuat ve yargı kararları göz önünde bulundurulmuş ayrıca uygulamalar hakkında bilgi almak için bazı yetkili makamlarla görüşülmüştür.

III- KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ:
A – KANUNLAR
1  –  Anayasa :
Madde 113 – Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
Madde 115 – Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yayımlanır.
 Madde 123 - İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.
Madde 124 - Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren  kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir.    
                                          
 Madde 128 - Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.                                                                                                                                             
2  -  3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun :
Madde 2 - Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını kapsar. 
Madde 3 - Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, mevcut bakanlıkların bölünmesi veya birleştirilmesi, bakanlıkların görevleri, yetkileri ve teşkilatı bu Kanun esaslarına göre düzenlenir.
Bu düzenlemede uyulması zorunlu esaslar şunlardır:
a) İdare,kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada görev ve yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri Bakanlık bağlı kuruluşları :..........
Madde 10 - Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.Bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra teşkilatından meydana gelecek şekilde düzenlenir.Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı; bölge, il ve ilçe kuruluşları şeklinde veya doğrudan kendine bağlı olarak kurulabilir.(Ek:15/10/1986-3313/2 md.) Bağlı kuruluşlar, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, diğer bir bakanlığa bağlanabilir.
Madde 12 - Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve  denetim birimleri kurulabilir.
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
Gerekli görülen hallerde 27 nci madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas edilebilir.
Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki  danışma ve denetim birimleri kurulabilir.
a) Teftiş Kurulu,
b) Hukuk Müşavirliği,
c) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
Madde 23  – Teftiş Kurulu Başkanlığı, bakanın emri veya onayı üzerine bakan adına aşağıdaki görevleri yapar : 
a)  Bakanlık Teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 
b)  Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve bakana sunmak, 
c)  Özel kanunlarla verilen diğer görevleri,       
3-  3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun :
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması , kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.                                         
Madde 2 - İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,
Danışma ve Denetim Birimleri :                                            
Madde 14 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır.
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,                                                
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,                   
c) Hukuk Müşavirliği,                                                       
d) Bakanlık Müşavirleri,                                                    
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,                                                                                                         
Teftiş Kurulu Başkanlığı :                                                
Madde 15 -Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:                                                           
a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,                             
b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak    
ve Bakana sunmak,                                                               
c) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,                                                                         
d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,                                                                      
e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,                                            
f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ana hizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,                                                                  
g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.                          
Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.                                            
Bağlı kuruluşlar :                                                          
Madde 29 - İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:               
a) Emniyet Genel Müdürlüğü,                                                 
b) Jandarma Genel Komutanlığı,                                              
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı.                                             

 

 

                                                                                              Sürecek…[1] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Teftiş Kurulu Başkanı.

[2] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, İdari Mali İşler Dairesi Başkanı.