Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ( 2001 – 2005 ) (Geçen Sayıdan Devam)


Tuncer ÖZYER

  İdari ve Mali İşl.Daire Başkanı 

– KENTSEL VE KIRSAL ALTYAPI

YERLEŞME VE ŞEHİRLEŞME

Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

1612. VIII. Plan döneminde şehirleşme hızının, yıllık ortalama yüzde 4,75 oranınıda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.2000 yılında 43,3 milyon olduğu tahmin edilen kentsel nüfusun, 2005 yılı sonunda 54,7 milyona ulaşarak toplam nüfusun yüzde 78’ini oluşturması beklenmektedir.(170) 

1613. 2005 yılında kentsel yerleşme biriminin 345’e ulaşacağı, bu yerleşme birimlerindeki nüfus artışının yaklaşık 11,4 milyon olması beklenmektedir.(170)

 KENTİÇİ ULAŞIM

Mevcut Durum

1693. 1999 yılında kişi başına kentiçi motorlu taşıt yolculuk üretim katsayısı ortalama 0,7 olarak alındığında, günde yaklaşık 29 milyonkentiçi yolculuk yapıldığı tahmin edilmektedir.(177)

1695. Trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kaybının boyutları göz önüne alınarak, kentiçi ulaşımda güvenlik konusunda etkili, yaygın, sürekli ve yoğunlaştırılmış bir eğitim proğramı uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.(177)

1696. Kentiçi ulaşıma dönük yetki, sorumluluk, örgütlenme,finansman ve mevzuatla ilgili sorunlar büyüyerek devam etmekte olup, ulusal standartlar ve politikalar yeterince geliştirilememiştir.(177)

Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

1699. Kentiçi ulaşıma dönük yetki, sorumluluk, örgütlenme ile ilgili sorunlar giderilecektir.(177)

1700. Kentiçi ulaşımda kentin planlı gelişmesine uygun bir yapının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.(177)

1702. Kentiçi ulaşımda güvenliği sağlamak üzere yaygın eğitim proğramları geliştirilecektir.(177)

1703. Toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilirliği ve kalitesi yükseltilecektir.(177)

1704. Belli büyüklüğün üzerindeki kentlerde ulaşım ve trafik planları hazırlanacaktır.(177)

1705. Kentsel ulaşım altyapısında, hizmet düzeyi dikkate alınarak, uygulanacak ilke ve standartlar bilimsel ölçülere göre belirlenecektir.(177)

1713. Transit trafiğin yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ve/veya olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik önlemler alınacaktır.(178)

Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1714. Kentiçi  ulaşıma dönük yetki sorumluluk ve örgütlenmeye ilişkin yasal düzenlemeler yapılacaktır.(178)

1715. Kentlerin özellikleri ve nüfus büyüklüklerine göre kapsam ve yöntemleri açısından farklılaşan ulaşım ve trafik planlarının hazırlanması için gereken yasal düzenleme gerçekleştirilecektir.(178)

1716. Özel toplu taşıma ve servis araçları işletmeciliğinin çalışma usul ve esasları ile denetimlerine ilişkin yasal düzenlemeler yapılacaktır.(178) 

1717. Otopark yönetmeliği, yol boyu park yerleri ve otopark yerlerini de dikkate alarak yeniden düzenlenecektir.(178)

1718. Taksi işletmeciliği kentiçi ulaşımı engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.(178)

KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 

 ADALET HİZMETLERİNDE ETKİNLİK

Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler

1881. Savcılık Teşkilatı ve kolluğun çağdaş ülkeler düzeyinde yapılandırılması ve etkinleştirilmesi, bu kurumların bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmelerine olanak verecek şekilde güçlendirilmesi sağlanacaktır.(196)

1882. Çekişmesiz yargı için ayrı bir Kanun Tasarısı hazırlanacaktır.(196)   

 GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK

Mevcut Durum

1883. Terör faliyetlerinin gücü kırılarak toplumda barış ve huzurun geniş ölçüde tesisi bir yandan devlet gücünün üstünlüğünü kanıtlamış diğer yandan da toplumun ve kişilerin devlete olan inanç ve güvenlerini artırmıştır. Bunun  sonucunda toplumda iyimserlik ve ona bağlı olarak da ekonomik ve sosyal hayatta hissedilir bir canlılık gerçekleştirilmiştir. Tesis edilen bu ortamın kesintisiz bir şekilde devamı için ilgili kuruluşların etkin bir çalışma ortamı içinde hizmet görmelerini sağlayacak olan teknoloji ağırlıklı yatırım projelerinin uygulanmasına, ilgili personelin eğitim ve yetiştirilmesine öncelik verilmektedir.(196)

Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

1884. Teşkilatlanma, personel, görev ve yetkiler ile personel politikaları konuları da dahil olmak üzere, AB’ye girmenin, küreselleşmesinin ve dış dünya ile entegrasyonun ve yeni koşullarının gerektireceği bir yapılanmanın sağlanması amacıyla güvenlik hizmeti gören kuruluşlarda geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilecektir.(196)

1885. Güvenlik güçleri, zaman ve mekan itibariyle her zaman ve her yeri kontrol ederek suç işlenmesini önleyebilecek ve/veya işlenen suçlara el koyarak sanık ve delillerini en kısa zamanda yargı organına teslim edebilecek bir hareket kabiliyetine kavuşturulmalı ve en son teknolojik imkanlarla donatılmalıdır.(197)

1886. Suç işlenmesini önleyici olduğu kadar suç işleyenlerden gerek görülenleri zaman içerisinde izleyici nitelikli etkin, hızlı ve güvenilir sonuçlar veren ve bu sonuçları analiz eden bir istihbarat sistemi kurulmalıdır. (197)

1887. Sanıktan delile ulaşmayı amaçlayan sistem yerine delilden sanığa ulaşma amaçlı çağdaş bir sisteme geçilmelidir. (197)

1888. Her branşta çalışacak bütün personelin, görevde en iyi sonuçların alınmasını sağlayacak şekilde etkin bir ihtisaslaşma düzeyine ulaşması sağlanmalıdır. Teknoloji yoğun bir çalışma ve teşkilatlanma benimsenip personel artışı en aza indirilerek kısa zamanda daha verimli ve doğru sonuçlar ortaya koyan bir çalışma düzeni oluşturulmalıdır. (197)

1889. Güvenlik tesislerinde alternatif konuşlandırma sistemleri ( temelli inşaat, sökülüp takılabilir prefabrik inşaat, mobil karavan) dikkate alınarak konuşlandırmanın maliyeti azaltılacak, arsaların rasyonel kullanımı sağlanarak hizmette etkinlik artırılacaktır. (197)

1890. Güvenlik güçlerinde halen mekana bağlı çalışma düzeni olan karakol sisteminin gerekli yerlerde mobil hale getirilmesi çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. (197)

1891. Personelin bilgisini sürekli güncelleştirerek kendisini yenilemesi amacıyla; hizmetiçi eğitim, hizmet sırasında eğitim ve özel eğitim programları psikolojik ve sosyal içerikli olarak bütün personeli kapsayacak şekilde ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılarak devamlı olarak uygulanacaktır. (197)

1892. Emniyet Genel Müdürlüğünün kriminal laboratuvarlarının hizmet kapasitelerinin bölgelerindeki kırsal alan olaylarının ihtiyaçlarını da karşılamaya yeterli düzeyde tutulmasına devam edilecek ve yeni sistemlerin uygulanması konusunda üniversitelerle geniş kapsamlı ve uzun vadeli ortak eğitim ve araştırma projeleri uygulanacaktır.(197)

1893. Özel olarak korunmaları ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri açıdan önem taşıyan kamu ve özel sektör tesislerinin koruma projeleri, güvenlik hizmeti gören kuruluşlarla işbirliği içinde inşaat ve montaj projeleri ile birlikte projelendirilecektir. (197)

1894. Uyuşturucu madde kullanımı, zararlı madde bağımlılığı, çocuk suçlarının artışı gibi önemli konularda Emniyet Genel Müdürlüğünce medya aracılığıyla toplumun aydınlatılması ve bilinçlendirilmesine özen gösterilecektir. (197)

1895. Kırsal alanda ve şehirlerde emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konusundaki sorunlar mülki idare amirlerinin koordinasyonu ile çözülecektir.(197)

1896. Halkla ilişkiler konusu, toplumla devamlı ve yapıcı bir diyaloğu sağlayacak etkinlik ve süreklilikle uygulanacak, şeffaflık işe dönük olduğu kadar içe dönük olarak da gerçekleştirilecektir. (197)

1897. Kurumlara ait acil yardım irtibat telefonlarının, mülki idare amirlerinin gözetim ve yönetiminde ilgili kuruluşların da katkı sağlayıp görev üstleneceği, çok yönlü, ortak amaçlı ve sağlık hizmetleri ve itfaiye ile de irtibatlandırılmış merkezi bir 123 Alo İmdat sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır. (197)

1898. Polis Akademisinin akademik eğitim yanında, terfi edecek personele ve hizmet branşları itibariyle ( istihbarat, narkotik, asayiş gibi) ihtisas eğitimi veren, mevzuat hazırlıklarına ve önemli kararlara ışık tutacak araştırmalar yapan, Türkiye’de ve dünyada güvenlik ve asayişle ilgili istatistik bilgilerini toplayıp değerlendirerek bunlardan hizmete yönelik sonuçlar çıkaran, gerektiğinde özel araştırma projeleri yürüten çok yönlü ve çok kademeli bir akademik yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. (197)

1899. İlgili bütün kuruluşların devamlı katılımının sağlanacağı ortak bir çalışma ile, dünyada geniş ölçüde geçerli sistemlerle uyumlu olarak Türkiye suç ve suçlu istatistikleri sistemi kurulacak ve Türkiye’de çeşitli yörelere, mevsimlere, aylara, konulara, suçlara ve suçlu tiplerine göre bir Asayiş Atlası hazırlanacaktır. (198)

 

                                                                                     Sürecek…