Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİS EĞİTİM MERKEZLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN RE-ORGANİZASYONU ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE POLİS EĞİTİMİ

 

 

Ulvi KÖREZLİOĞLU

Eğitim Daire Başkanı

 

Çağımızda dünya, küreselleşme adı altında sürekli ve hızlı bir değişim yaşamaktadır. Geleceğin dünyasında iletişim kanallarının hızı çok daha fazla artacak, değişimin hızı ve yönü de çok daha fazla hızlanacaktır. İletişimdeki bu hız modern teknoloji ve otomasyondaki hızı da artıracak ve bunların neticesinde sosyal sistem de etkilenecektir Bu süreçte, insanların tutum ve değerlerindeki değişimden başlamak üzere, yaşam tarzları, ekonomik ilişkileri değişirken, suç ve suçlularla mücadelede yürütülecek hizmetlerin niteliği de değişecektir.

Türk Polis Teşkilatı her geçen gün artan eğitim kalitesi ve buna bağlı olarak artan meslek performansı ile gelişen suç ve suç örgütleriyle devletin gücünü ve otoritesini zaafa uğratmadan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan başarılı çalışmalar yapmaktadır.

Emniyet teşkilatının vermiş olduğu genel güvenlik ve asayiş hizmetlerinde, üst düzeyde  verimin elde edilebilmesi için standart bir eğitim anlayışın olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile 20 Polis Okulu 2 yıllık eğitim veren Polis Meslek Yüksek Okullarına, 7 Polis Okulu ise hizmet içi eğitimlerde kullanılmak üzere Polis Eğitim Merkezi haline getirilmiştir. Bunlardan Eskişehir Polis Eğitim Merkezi trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere Trafik Eğitim Merkezi haline dönüştürülmüştür.

 

Polis Eğitim Merkezleri

Bundan böyle teşkilatımızın hizmet içi eğitimleri polis eğitim merkezlerimizde profesyonelce ele alınacak ve teşkilat personelinin sürekli eğitimleri bu merkezlerimizde yürütülecektir.

Polis eğitim merkezlerimiz bulundukları bölgeye göre çevre illerin personeline yönelik eğitimler vereceklerdir.

2002 yılında Polis eğitim merkezlerinde yapılacak eğitimlerin değerlendirilmesi ve polis eğitim merkezlerimize yönelik etkin bir yapı kurulması amacıyla 03-04 Şubat 2002 tarihleri arasında Polis Eğitim Merkezi Müdürleri Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı yapılması planlanmıştır.

2002 Yılında Polis Eğitim Merkezlerinde yerel ve bölgesel düzeyde il emniyet müdürlükleri personeline verilecek uygulamalı eğitim faaliyetleri dışında düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri şu şekildedir:

Afyon Polis Eğitim Merkezi; Kapasitesi: 210 kişilik  olup, 2002 yılı içerisinde 13 kurs düzenlenecektir. Bu kurslarda yaklaşık, 2190 personelimiz kurstan geçirilecektir.

Bayburt Polis Eğitim Merkezi; Kapasitesi: 210 kişilik olup, 2002 yılı içerisinde 13 kurs düzenlenecektir. Bu kursta yaklaşık 2060 personelimiz kurs görecektir.

Bursa Polis Eğitim Merkezi; Kapasitesi 420 kişilik olup, 2002 yılı içerisinde 17 kurs düzenlenecektir. Bu kurslarda yaklaşık 4096 personelimiz kurs görecektir.

Bornova Polis Eğitim Merkezi; Kapasitesi 245 kişilik olup, 16 kurs düzenlenecektir. Bu kursta yaklaşık 2760 personelimiz kurs görecektir.

Kemalettin Eröge Polis Eğitim Merkezi; 2002 yılı içerisinde 10 kurs düzenlenecektir. Bu kursta yaklaşık 1820 personelimiz kurs görecektir.

Etiler Polis Eğitim Merkezi; Kapasitesi 350 kişilik olup 2002 yılı içerisinde 14 kurs düzenlenecektir. Bu kursta yaklaşık 4629 personelimiz kurs görecektir.

 

2002 Yıllık Eğitim Planı

Günümüzde ortaya çıkan çok yönlü gelişmeler ve hemen her kurumda amaçlara etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayacak insan gücünün yetiştirilmesi ve süreç içerisinde sürekli geliştirilmesi personel eğitimine verilen önemin daha da  artması sonucunu doğurmuştur. Personelin sürekli eğitilmesinin ve geliştirilmesinin en önemli nedenleri;

*     Bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeler,

*     Kurum içi yapı ve işleyişin değişmesi,

*     Toplumun kurumdan beklentilerinin artması,

*     Personelin kurum içindeki pozisyonunun değişmesi,

*     İnsan kaynaklarını geliştirmenin olumlu etkilerinin görülmesi,

*     Kaliteye verilen önemin artması,

*     Ekiple çalışma anlayışının giderek yaygınlaşması,

*     Sürekli ve etkili eğitimin niteliği artırdığının anlaşılması

olarak tespit edilmektedir.

Bu amaçlara matuf olarak hazırlanan 2002 Yılı Eğitim Planı ile; 2002 yılı içerisinde merkez teşkilatı personeline yönelik (384) hizmet içi eğitim etkinliği düzenlenmesi ve eğitimler sonunda 10.117 amir ve 19.884 memur olmak üzere toplam 30.479 personelin hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi planlanmıştır.

Taşra Birimlerinde ise; Toplam 80.000 personelimizin uygulamalı eğitim etkinliklerinden geçirilmesi hedeflenmektedir.

 

İnsan Hakları ve Halkla İlişkiler

“İnsan Hakları” ve Halkla İlişkiler” konularının hizmet içi eğitim faaliyetlerinde zorunlu ders olarak okutulması ilk olarak 2000 yılı Eğitim Planında uygulamaya konulmuştur. 2002 Yılı Eğitim Planı Uygulama Talimatı esasları doğrultusunda da, 2002 yılı içerisinde merkez ve taşra birimlerine yönelik düzenlenecek tüm hizmet içi eğitim faaliyetlerinde İnsan Hakları, Halkla İlişkiler ve Polis Meslek Etiği konularına yer verilecektir.

Afyon, Bayburt, Bornova, Bursa ve Etiler PEM Müdürlüklerinde 21 Ocak 2002 ile 01 Şubat 2002 tarihleri arasında “İnsan Hakları Dersi Eğiticilerinin Eğitimi Kursu” düzenlenecektir. il emniyet müdürlüklerinde görevli amir sınıfı personele 5 er günlük iki dönem halinde düzenlenecek kurstaki amaç ise İnsan Hakları alanında uzman eğitici personel yetiştirmektir.

İl emniyet müdürlükleri uygulamalı eğitim programında insan hakları dersi yer almaktadır. Söz konusu kurslarda insan hakları alanında yetiştirilecek eğitici personelden kendi kadrolarında bu dersin verilmesinde faydalanılacaktır.

Hazırlanan Projeler

Bu kapsamda Emniyet genel müdürlüğü hizmet içi eğitim faaliyetleri de farklı bir yaklaşımla ele alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi eğitim programlarının ve faaliyetlerinin re-organizasyonu çerçevesinde Eğitim Daire Başkanlığınca Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Üniversitelerin eğitim fakülteleri ile koordineli olarak 5 proje hazırlanmıştır. Bu projelerin adları ve içerikleri şu şekildedir:

1.   Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Personeline Yönelik Yerel ve Bölgesel Hizmetiçi Eğitim Projesi:Bu proje ile İl Emniyet Müdürlükleri personeline bölgesel olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile kendi alanları ile ilgili yeni bilgi, beceri ve teknikleri kazanmaları ve mesleki sorunlara  çözümler getirebilmeleri yönünde eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

2.  Polis Eğitim Merkezlerinin Fiziki Yapılarının Reorganize Edilmesi Çalışması:  Bu proje ile Polis Eğitim Merkezlerinin re-organize edilerek, eğitim ve barınma ortamı yönünden bilimsel esaslar çerçevesinde birer etkin ve verimli hizmet sunabilecek hizmetiçi eğitim ünitelerine dönüştürülmeleri amaçlanmıştır

3. AB’ye Uyum Sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yeniden Yapılandırılması Projesi: Bu proje ile AB’ye uyum sürecinde, Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetiçi eğitim ihtiyacının belirlenmesi, her rütbe ve derecedeki personele yönelik standart uzun, orta ve kısa vadeli plan/programların yapılması ve uygulanması amaçlanmıştır.

4.  Asayiş ve Karakol Hizmetlerinde Görev Yapan Alt Kademe Yöneticileri ve Polis Memurlarının İnsan Hakları Bağlamında Sürekli Eğitimden Geçirilmesi Projesi:  Bu proje ile eğitici eğitiminden geçirilecek bir çekirdek kadro ile Asayiş ve Karakol hizmetlerinde görev yapan personelin insan hakları bağlamında sürekli eğitimden geçirilmesi amaçlanmıştır

5.  Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Projesi : Bu proje ile polisiye hizmetlerde halkın güven ve desteğinin sağlanması yönünde yapılacak faaliyetler planlanmıştır.

Eğitim Daire Başkanlığınca teşkilatımızın hizmetiçi eğitimlerinin re-organizasyonu çalışmaları süratle devam etmektedir.

Ayrıca bu çalışmaların bir parçası olarak, Polis Eğitim merkezlerimizde görevli eğitici personele Hacettepe Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile “Eğiticilerin Eğitimi Kursu” verilmiştir. Bu personelimiz bölgesel düzeyde polis eğitim merkezlerimizde düzenlenecek olan eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görev alacaklardır.

Bu çalışmalar  polisin hizmet içi eğitimlerine  standart bir uygulama getireceği gibi, polis eğitim sisteminin yapısal olarak yeniden düzenlenmesine, ders konu ve müfredatlarının oluşturulmasına, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesine kaynak teşkil edecektir.

Üzerinde önemle durulması gereken husus, yapılan yeniliklerini sistematik biçimde sonraki yeniliklere kaynak teşkil etmesi ve sürekliliğin sağlanmasıdır.

Kurumların ve kurum personelinin değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları ancak hizmet içi eğitimler ile mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülke güvenlik teşkilatlarının eğitim yapılanmasına bakıldığında hizmet içi eğitimlere temel eğitim kadar önem verildiği görülmektedir.

Türk polis teşkilatının son yıllardaki başarısı tüm dünya ülkelerine örnek teşkil etmektedir. Polisin bu başarısında eğitimin ve eğitilmiş insan gücünün önemi büyüktür.

Ancak şu da unutulmamalıdır ki; polisimiz, her türlü durum ve koşulda görevini yerine getirirken halkın kendisine karşı güven ve saygınlık duygusu içerisinde olmasını sağlamalı, halk ile olan diyalogunu en üst seviyede tutabilmeli ve onların desteğini her zaman arkasına alabilmelidir.

Eğer halkımızda, polisin, özellikle insan haklarının koruyucusu olduğu, görevlerini yerine getirirken insani duygularla dolu olduğu inancı varsa ona destek olması beklenebilir. Çünkü çağdaş polislik yakalanan suçlu oranı ile değil, halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği, halka verilen güven ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılımını sağlama oranı ile değerlendirilmektedir. Yani günümüzde polislik korkuya değil, güven ve halkın katılımına dayanmaktadır.