Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın Tarihçesi, Yasal Statüsü, Organları, Mali Yapısı, 2001 Yılı Faaliyetleri ve 2002 Yılı Hedefleri

 

 

Fehmi ÖZTUNÇ

1. Sınıf Emniyet Müdürü

Polis Bakım ve Yardım Sandığı

Yönetim Kurulu Başkanı

 

I- SANDIĞIN TARİHÇESİ ve YASAL

 STATÜSÜ

Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 90.ıncı maddesine istinaden,  kurulmuştur.

Sandık, Tüzel kişiliğe haiz olup bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Kuruluşundan bu yana Anayasa ve Yasaların gösterdiği yolda, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalarak, feragat ve cesaretle görev yapan Emniyet Mensuplarının her türlü sosyal ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılamak ve sosyal yardımda bulunmak amacıyla kurulan Sandık, gelişen, büyüyen, çeşitlenen ve çoğalan ortak ihtiyaçlarını, yerinde, zamanında ve etkin bir biçimde karşılayabilmek için faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

 

II- SANDIĞIN ORGANLARI

a)         Genel Kurul,

b)         Yönetim Kurulu,

c)         Denetim Kurulu,

d)        Genel Müdürlük’tür.

 

a)Genel Kurul :

Sandığa ortak olan Emniyet Genel Müdürü ve Yardımcıları, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis

Akademisi Başkan ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri, Polis Eğitim ve Öğretim Kurumu Müdürlükleri temsilcilerinden oluşur.

Genel Kurul iki yılda bir en geç Nisan ayında toplanır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı  Genel Kurul üyelerinin tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

Genel Kurul Sandığın en üst seviyesindeki karar organıdır.

 

b)Yönetim Kurulu :

Ankara’da bulunan Sandık ortakları arasından Genel Kurulca gizli oyla seçilen Sekiz üyeden oluşur.

Görev süreleri iki yıldır. Genel Kuruldan sonra gelen en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

FEHMİ ÖZTUNÇ

BAŞKAN                  

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

ARİF SEZER                         

BAŞKAN V.              

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

ÇETİN YILDIZ                                  

ÜYE                           

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

İBRAHİM SELVİ                        

ÜYE                           

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

RAMAZAN SÜRÜCÜ                               

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

ALİ FUAT AKDEMİR                             

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

A. EKBER BEKTAŞ                                

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

ÖZKAN ELGİN                                   

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

c)Denetim Kurulu :

Denetim Kurulu Sandığın hesap ve işlemleri ile her türlü gelir ve giderlerinin cari mevzuata

uygunluğunu denetleyen bir organdır. Denetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

YALÇIN ÇAKICI                     

BAŞKAN                  

1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

 

İBRAHİM HALİL YILMAZER   

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

SABRİ DURMUŞLAR                                   

ÜYE                           

2.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

 

d)Genel Müdürlük:

Sandığın yürütme organıdır.

Sandık Genel Müdürü; Banka kökenli FERRUH ÖZCAN’dır

 

III- SANDIĞIN FAALİYETLERİ

ve GETİRİLEN YENİLİKLER

01 Ocak 1999 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Sandığın Borç Verme ve Sosyal Yardım hizmetlerinde köklü değişiklikler gerçekleşmiştir.

·            Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle maktu ortaklık aidatları sistemi değiştirilmiş, ortaklık aidatı, ortakların Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan maaş veya ücretinin %5’i olarak tespit edilmiş, aidatlar enflasyonla artan maaşlara endekslendiğinden, Sandık gelirlerinin ve ortak aidatlarının enflasyona karşı korunması sağlanmıştır.

· Tüzüğe uygun olarak hazırlanan Yönetmeliklerle, Sandıktan borç alan ortaklara uygulanan Peşin Faiz  sistemi kaldırılmış, faiz hesaplamasında sabit oranlı ve eşit taksitle ödeme esası getirilmiştir.

· Borç Verme limitinin belirlenmesi, ortağın aidat kesintisine esas maaş veya ücretinin Sandıktaki ortaklık yılına karşılık olan kat sayısı esasına dayandırılmıştır.

· Sandığın ticari şirket kurma veya kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etme imkanı da yeni Tüzük ile hayata geçirilerek Sandığın Sigorta Sektöründe faaliyetlerde bulunması sağlanmıştır.

Bu bağlamda; Sandık çok zor koşullarda görev yapan Türk Polis Teşkilatı Mensuplarının, hayat standartlarını yükseltmek, ekonomik güçlerini iyileştirmek, emeklilik yaşamlarında rahat, huzurlu ve ekonomik kaygılardan uzak bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.03.2000 tarih ve 2000/26 sayılı kararı ile Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin %84,5 oranındaki kamu hissesini 6.250.000-ABD Dolarına; T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nden satın almıştır.

Bu satışla birlikte 64 yıllık geçmişi bulunan ve sektörde kurumsallaşan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Ankara Hayat Sigorta A.Ş., 107.000 ortağa sahip, ülkemizin en eski, en köklü ve de en saygın kurumlarından biri olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın çağdaş yönetimine geçmiştir.

Ankara Sigortanın hayat sigortalarındaki Pazar payını korumak ve geliştirmek amacıyla, 250 Milyar TL. Sermaye ile kurulan Ankara Hayat Sigorta A.Ş. nin Sermayesi 2 Trilyon TL. yükseltilmiş, Anasözleşmesi yenilenmiş, 2001 yılı içinde Hazine Müsteşarlığından ruhsat alınarak Ankara Hayat Sigorta A.Ş.nin fiilen faaliyete geçmesi sağlanmıştır.

Ankara Hayat Sigorta A.Ş. ve Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ile yapılan işbirliği sonucu Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın tüm ortaklarına 13.01.2001 tarihi itibariyle, Grup Ferdi Kaza Sigortası güvencesi sağlanmıştır. 13.01.2002 tarihinde Grup Hayat Sigortası olarak yenilenen bu sigorta kapsamına, Emniyet Teşkilatı Mensuplarının görevlerini ifa ederken, silahlı çatışma, baskın, operasyon, terörist saldırı ve teröristlere düzenlenen operasyon sonucu, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca görevlerini yerine getirirken ya da yetkilerini kullanırken, uğrayacakları ölüm ve maluliyet halleri dahil edilmiştir.

Ortağın kazaen ve ecelen ölümü halinde kanuni mirasçılarına, kaza neticesinde maluliyeti halinde kendisine 10 Milyar TL tazminat ödenmektedir.

Grup Hayat Sigortasının Sigorta Primi, Sandık Bütçesinden karşılanmıştır. Sandık tarihinde ilk defa tüm Sandık ortakları sosyal güvenceye kavuşturulmuştur.

Yine Sandık tarihinde ilk kez Polisin görevlerini ifa ederken, görevleriyle ilgili kasıtlı olmayan ve taksirli eylemleri sonucu vukua gelen olaylar için ortaklarımıza Mesleki ve Hukuki Sorumluluk Sigortası güvencesi sağlanmıştır. Mesleki Sorumluluk Sigortası ile bedeni zararlarda azami 3 milyar TL, maddi zararlarda azami 3 milyar TL olmak üzere toplam 6 milyar TL sigorta tazminatı ödenecektir.

Hukuki Sorumluluk Sigortası ile de ortağımızın hukuken korunması için yapılacak yargı giderleri için 250 ile 500 milyon TL arasında tazminat ödenecektir. Grup Hayat Sigortasında olduğu gibi Mesleki ve Hukuki Sorumluluk Sigortalarının prim tutarları da Sandık bütçesinden karşılanacak, ortaklarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

· Günümüzün teknolojik olanaklarından yararlanmak ve Sandığımızın dış dünya ile iletişimini hızlı ve etkili bir yolla sağlamak için faaliyetlerimizi her yönüyle tanıtan WEB sayfaları hazırlanmış, ortaklarımızın doğrudan kişisel ya da elektronik posta yoluyla haberleşmelerine, her türlü konuda bilgi edinmelerine, ortaklık giriş taahhütnamesi ile borç senedine İNTERNET ortamında ulaşa-bilmelerine olanak sağlayan uygulamalarda hayata geçirilmiştir.

 E-posta : pol_san@egm.gov.tr  

 web adresi : www.egm.gov.tr/polsan

 

IV- SANDIĞIN AKTÜERYAL HESAPLARI

Sandıkta; aktüeryal hesaplara dayalı, Aktüeryal Bilanço düzenine geçilmiş, Sandık tarihinde ilk kez Sandığın Aktüeryal Bilançosu 7379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu gereğince “aktüer” sıfatı kamu otoritesince onaylanmış resmi bir Aktüere yaptırılmıştır. Aktüerce yapılan teknik hesaplamalar sonunda;

Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın Varlığı              :     34 Trilyon 165 Milyar TL.

Muhtemel Prim Gelirleri                                                :     4 Katrilyon 908 Trilyon TL.

Teknik Fazlalık                                                 :     4 Katrilyon 924 Trilyon TL.

Olarak tespit edilmiş ve Sandığın güvenirliliği onaylanmıştır.

 

V-SANDIĞIN MALİ YAPISI

Bilanço ve Gelir Tablosu rakamlarının tetkiklerinden de anlaşılacağı üzere, Sandığın Varlıkları ve Karı gerek rakamsal gerekse oransal olarak son on yılda sağlıklı bir artış göstermiştir.

Aktüeryal bilançosu da, Sandığın ileriki yıllarda ortaklarına karşı olan taahhütlerini yerine getirebilecek durumda olduğunu en çarpıcı rakamlarla teyit etmektedir.  

 

A) Sandığın Aktif Büyüklüğü;

Sandığın, 1992 yılında 92 Milyar TL olan Aktif Büyüklüğü, 2001 sonunda 63,4 Trilyon TL’na yükselmiştir. Son on yıldaki artış yüzdesi % 68.852’dir.

 

B) Sandığın Özkaynakları;

Sandığın 1992 yılında 62 Milyar TL olan özkaynakları, 2001 sonu itibariyle 63 Trilyon TL’na ulaşmıştır. Son on yıldaki artış yüzdesi %101.625’dir.

 

C) Sandığın Kârlılığı;

1992 yılında 21 Milyar TL olan Kâr son on yılda 18,05 Trilyon TL’na ulaşmıştır. Son on yıldaki artış yüzdesi %85.842’dir.

 

D) Ortaklara Verilen Kâr Payı Oranı;

Sandık Tüzüğünün 33. Maddesine göre safi kârın %40’ı, Aidat toplamı üzerinden ortaklara temettü olarak dağıtılmaktadır.

Ortaklara 1992 yılında 9 Milyar TL temettü verilirken bu miktar 2001 yılı sonunda 7,2 Trilyon TL’na ulaşmıştır. Son on yıldaki artış yüzdesi %80.133’dür.

 

E) Sandığın;

a- Gelirleri

Son on yıl içinde Sandık gelirleri 34,8 Milyar TL.den 21,4 Trilyon TL’na yükselmiştir.

b- Giderleri

1992 yıl sonu itibariyle 13,5 Milyar TL olan Giderler, 2001 sonu itibariyle 3,4 Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir.

 

F) Sosyal Yardımlar:

Sandığın ortaklarına veya ölümleri halinde mirasçılarına bir defada ve toptan olarak yaptığı yardımlar şunlardır;

a)            Emeklilik Yardımı,

b)            Maluliyet Yardımı,

c)         Ölüm Yardımı.

Son on yılda ortaklara yapılan Sosyal Yardımların toplamı 8 Milyar TL’ndan 1,2 Trilyon TL’nı aşmıştır.

 

G) Sandığın Ortak Sayısı:

1992 yılında 30.751 olan ortak sayısı 2001 yılı sonu itibariyle 100.751’ye yükselmiştir. On yıl içindeki ortak sayısındaki artış 70.000 olup artış yüzdesi %227’dir.

 

H) Ortaklara Verilen Borçlar:

Borç Verme Yönetmeliğine göre ortaklara;

a)         İhtiyaç,

b)         Taşıt Alımı,

c)         Aidat karşılığı

d)         Konut Alımı,

e)         Yangın. Deprem. Ağır hastalık gibi Olağanüstü Haller için Borç verilmektedir.

Son on yıldaki borç verme miktarları 133 Milyar TL’ndan, 61,8 Trilyon TL’na ulaşmıştır. Artış yüzdesi %46.350’dir.

VI- SANDIĞIN HESAP VE İŞLEMLERİNİN

DENETİMİ

Tüzüğün 13. maddesi gereğince Sandığın her türlü hesap ve işlemleri Denetim Kurulu’nca denetlenmektedir.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun olarak, Sandık hesaplarının denetimi uluslararası Denetim Şirketi Andersen Yeminli Mali Müşavirlik Firması tarafından da yapılmaktadır.   

 

VII- SANDIĞIN 2002 YILI HEDEFİ

Tüzüğün amaçları doğrultusunda ortaklarına yeni sosyal yardımlar yaratmak, Sandığın sosyal güvenlik sistemini Sandığın kuruluşları olan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ve Ankara Hayat Sigorta A.Ş ile entegre ederek ortaklarına sosyal güvence vermek, Sandık gelirlerinde devamlılık ve artış olarak özetlenebilir.

2000 yılında uygulamaya konulan Grup Hayat Sigortası güvencesiyle tüm Sandık ortaklarının eceli ile ölümleri dahil, Emniyet Teşkilatı Mensuplarının görevlerini ifa ederken silahlı çatışma, baskın, operasyon, terörist saldırı ve teröristlere düzenlenen operasyon sonucu (Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca görevlerini yerine getirirken ya da yetkilerini kullanırken) uğrayacakları ölüm ve maluliyet halleri de sigorta kapsamındadır.

Ayrıca, 06 Şubat 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, Sandığın tüm ortakları için Mesleki Sorumluluk ve Hukuksal Koruma Sigortası güvencesi de getirilmiştir.

Mesleki Sorumluluk Sigortasında, Sandık ortaklarının görevleri sırasında ve görevleri ile ilgili taksirli eylemler sonucu üçüncü şahıslara verilen zararlardan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından ortağa rücu davası açılması ve hükmün kesinleşmesi hallerinde bedeni zararlarda azami 3 Milyar TL, maddi zararlarda azami 3 Milyar TL tazminat ödenmesi;

Hukuksal Koruma Sigortasında, Sandık ortaklarının görevleri sırasında ve görevleri ile ilgili taksirli eylemleri sonucu vukua getirdikleri bir hadise neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine rücu davası açılması, mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleri ile ilgili hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde, hukuksal çıkarların korunması için yapılan yargılama giderlerini Asliye Hukuk Mahkemelerinde 500 Milyon TL, Sulh Hukuk Mahkemelerinde 250 Milyon TL’na kadar tazminat ödenmesi;

Günümüzde bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin gündemini Sosyal Güvenlik Reformu oluşturduğu dikkate alınarak Sandığımızın bağlı ortaklığı Ankara Hayat Sigorta A.Ş.’nin, 4632 sayılı yasaya göre Bireysel Emeklilik Şirketine dönüştürerek tüm ortakların Bireysel Emeklilik Sisteminden yararlandırılması ve yasaya göre aylık emeklilik maaşı bağlanması;

hedeflenmiştir.    

Ayrıca, son yıllarda finans sektöründe oluşan imkanlardan faydalanarak Teşkilatımıza eko-nomik yönden fayda sağlayacak prestij açısından güç verebilecek bir bankanIn satın alınması da Sandığın hedefleri arasında bulunmaktadır.

Ortaklık, Sosyal Yardımlar ve Borç Verme Yönetmeliği’nin 29, 30, 31 ve 32. maddelerinde yer alan “Konut İçin Borç Verme” olanaklarından da yararlandırmak suretiyle ortakların konut sahibi olabilmeleri için  gereken alt yapı çalışmalarının başlatılması;

Sandığın en etkin ve yaygın hizmeti olan sosyal amaçlı ve düşük faizli Borç Verme İşlemlerinin teknolojik yeniliklerden yararlanılarak Bankacılık Sistemi içinde Bankkart’la ödenmesi, ortaklara Sandık Merkezinden borç verilmesi uygulamasının kaldırılması da, hedeflenmiştir.