Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

1.POLİS BİLİŞİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 

E–polis sempozyumunda genel müdür yardımcısı

Sayın Feyzullah ARSLAN tarafından

Sunulan sonuç bildirgesi

17-18 Ekim 2002 tarihlerinde düzenlenen Polis Bilişim Toplantısından elde edilen fayda ve başarıdan hareketle;

 • e-devlet’e giden yolda Kamu Kurumları olarak izlenmesi gereken yöntem ve politikalara ışık tutmak,
 • Kurumsal olarak bilişim alanında yapılan çalışmalar ve bunların vatandaşlara yansımaları ile gelinen seviyeyi sorgulamak,
 • Karşılıklı bilgi paylaşımını sağlamak, Polisin Bilişimden yararlanarak daha iyi hizmeti vermesi için bu yolda atılacak adımları belirlemek

amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 21-22 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara Sheraton Otelinde 1. Polis Bilişim Sempozyumu düzenlenmiştir.

Sempozyuma üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden (Barolar Birliği, Noter Birliği, Anneler Derneği, meslek örgütleri vb.) temsilciler katılmıştır. Sempozyum 600 katılımcı ile yapılmış olup etkinlikler sırasında 2 panel, 6 paralel oturumda 38 bildiri ve  42 poster sunulmuştur. Ayrıca, iki yabancı konuk konuşmacı ve ABD’den, video konferans aracılığı ile 4 konuşmacının  katılımı sağlanmıştır.  

Sempozyum süresince;

 • e-polis, e-devlet ve e-yönetim,
 • Ulusal Bilişim Sistemi,
 • e-devlet kapsamında Emniyet ve diğer Kamu Kurumlarının bütünleşmesi,
 • Bilişim Suçlarının mevzuatımızdaki yeri ve uygulanması,
 • Bilişim Teknolojilerinin polis-halk ilişkilerinde kullanılması,
 • Polisin bilişimden faydalanarak verdiği hizmetler ve PolNet’in geleceği

içerikli konular yer almıştır.

Sempozyumda;

 • Bilişim ve iletişim teknolojilerinin iyi hizmet vermek amacıyla kullanımı,
 • En geniş kesimlerin bu teknolojilere erişebilecekleri politikaların hayata geçirilmesi ve teknik altyapının sağlanması,
 • Bilişim toplumunu teşvik edici olumlu düzenlemelere öncelik verilmesi,
 • Bilişim alanında acilen ulusal politikaların gözden geçirilmesi,
 • Güçlü bir bilişim seferberliği başlatılması, konuya yönelik uygun risk analizleri yapılarak ilgili tüm tarafların etkin katılımıyla gerçekleşmesi, bu hedefler doğrultusunda yapılması gerekenler, vb. görüş ve önerilerin katılımcılar tarafından etkin bir şekilde sunulmasıyla sempozyum daha da zenginleştirilmiştir.

Birinci Polis Bilişim Sempozyumu’nda yapılan konuşmalar, oturumlar ve paneller sonucunda aşağıdaki bildirge oluşturulmuştur;

 1. Dünyada iki şeyin paylaştıkça büyüdüğü ve çoğaldığı bilinmektedir: Bunlar sevgi ve bilgidir. Polis sevgisini vatandaşıyla paylaşmalı ve bunu büyütmelidir. Polis kendisinde var olan bilgiyi e-devlet yolunda diğer kurumlarla ve vatandaşlarıyla paylaşmalı, hizmetlerini bilgi ve sevgiyle vermelidir.
 2. Başta fazla maliyetli gibi görülen bilişim ve teknoloji yatırımları, sonuçta maliyet azaltıcı verimliliği arttırıcı, hızlı ve etkin hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır.
 3. Uygulamalarda bilgi kirliliğine karşı gerekli tedbirler alınmalı, tekrar eden yatırımlar önlenmeli, teknoloji yoğun bir şekilde kullanılmalıdır. Ancak, bağımlılıktan kaçınılmalıdır.
 4. Günümüz teknolojilerinde devamlılık sağlanmalı, “yaptık, oldu ve bitti” denilmemelidir. “Durmak düşmektir” felsefesiyle rekabet ve yarışma devam ettirilmelidir.
 5. Emniyet Teşkilatı geliştirdiği ve gerçekleştirdiği projelerle “bugün git yarın gel değil, hemen şimdi” söylemini tüm personele benimsetmiştir. Bunun devamı için bilişim teknolojileri kesintisiz olarak izlenmelidir.
 6. Yapılan yatırımlar ve geliştirilen PolNet projeleri ile verilen iyi hizmetler vatandaşın memnuniyetini ve insan haklarına saygıyı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla, bilişime yapılan yatırım insan haklarına saygıya yapılan yatırımdır. “e-hizmet bir hayat tarzıdır” anlayışı benimsenmelidir. Emniyet Teşkilatınca benimsenen bu tarz devam ettirilmelidir.  
 7. Bilişime yapılan yatırım vatandaş memnuniyetini, bu da personel memnuniyetini beraberinde getirmektedir.
 8. İnternet ve diğer tüm iletişim teknolojileriyle verilen hizmetler daha da çoğaltılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu teknolojiler, aynı zamanda halkla ilişkilerin geliştirmesi amacıyla kullanılmalıdır.
 9. Hızla gelişen bilişim teknolojilerinde geride kalmamak için iyi yetiştirilmiş bilgi işlem personelinin çoğaltılması, maddi açıdan tatmin ve takdir edilmesi sağlanmalıdır.
 10. Ülke genelinde tüm emniyet birimlerinin PolNet bağlantıları en kısa sürede tamamlanmalı bütün vatandaşlarımızın bu hizmetlerden faydalanmaları sağlanmalıdır.
 11. İnternet kafeler bir eğitim ortamı haline getirilmeli, gerekirse yöneticilerinin eğitimci olması sağlanmalıdır.
 12. Bilişimden faydalanarak en iyi hizmeti veren kurumlardan biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü tanıtımlarında da mutlaka bilişim  teknolojilerinden faydalanmalıdır.
 13. Çeşitli sebeplerle, kimlik bilgileri başta olmak üzere, şahıslara ait bilgilerin güvenliği sağlanmalıdır. Bu bilgiler ilgisiz kişilerin ve keyfi kullanıcıların eline geçmemelidir.
 14. “e-devlet”  ve “e-dönüşüm Türkiye” projesi çerçevesinde bilişimde standart ölçüler  belirlenmelidir. Yasal altyapı oluşturulmalı ve bilişim projelerin entegrasyonu yoluyla veri paylaşımı sağlanmalıdır. Emniyet Teşkilatı bu konuda, başlattığı çalışmaları sonuçlandırmalıdır.
 15. PolNet ile verilen hizmetlerin kalitesi, hızlılığı ve etkinliği sayesinde vatandaşın polisten herhangi bir konuda tavassut (ayrıcalık, öncelik) talepleri ortadan kalkmıştır. Bu da vatandaşın memnuniyetini, şeffaflığı ve eşitliği sağlamıştır. Bilişimden faydalanılarak verilen hizmetlerin arttırılması ile polise haksız yere isnat edilen çeşitli şaibe, menfaat ilişkileri ve adam kayırma isnatları da ortadan kaldıracaktır.
 16. Polis Meslek Yüksek Okulları öğrencilerine bilgisayar eğitimi verilmesinin yanı sıra internet hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için, okullarda POLİNTERNET-Kafeler süratle açılmalıdır. POLİNTERNET-Kafe deyimide Emniyet Teşkilatına yerleştirilmelidir.
 17. Polisevleri ve Polis Eğitim Merkezlerinde Polİnternet-Kafeler kurulmalı ve internet ortamında her türlü bilgi akışı sağlanmalıdır.
 18. Türkiye iletişim ve bilişim alanında, matbaanın kabulünde olduğu gibi geç kalmamıştır. Bunun kanıtı, e-devlet uygulamalarının hedeflenmiş olması ve pek çok insanımızın bilgisayarla çocuk yaşta tanışıyor olmasıdır. Emniyet Teşkilatı olarak hizmet politikamız gereği, vatandaş memnuniyeti ve desteğine ulaşmak ve bu iddiamızı sürdürmek için e-polis en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

İlki düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan 1. Polis Bilişim Sempozyumu devam ettirilmeli, bu sempozyumda elde edilen fayda ve başarıdan hareketle Emniyet Teşkilatının bilişim teknolojileri alanında kısa, orta ve uzun vadede yapacakları planlanmalı ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.