Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

MAĞDUR POLİS AMİRLERİ

 

 

Ali ALTUNYAY[*]

 

      

 

Çağın Polisi Dergisi’nin Kasım 2003 sayısında yayınlanan “Komiser Yardımcılığı Kursu” başlıklı yazımız, konunun mağduru polisler tarafından oldukça ilgi gördü ve böyle bir sorunu ele almış olduğumuz için ülkenin dört bir yanında görev yapan teşkilat mensuplarından çok sayıda tebrik ve teşekkür telefonları aldık. Dergimiz yayın hayatına başladığından bu yana özgür ve özgün düşünceleri içeren makaleleri yayınlamanın yanında teşkilat mensuplarının sorunlarına da hep duyarlı kalmaya gayret göstermiş ve bundan sonra da bu duyarlılığını devam ettirecektir.

Dergimizi takip eden ve duyarlılığımızın bilincinde olan bir grup polis memuru tarafından adıma; 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu polis amirlerinin (A) grubundan (B) grubuna indirilmelerine ilişkin mağduriyetlerini anlatan bir yazı gönderilmiştir. Yazı ayrıca; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürünün adlarına, TBMM Dilekçe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, İçişleri Komisyonu Başkanlıklarına ve Basın Yayın Organları Temsilcilerine dağıtımlı olarak gönderilmiştir.

4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunu polis amirlerinin terfi ile ilgili sorunlarına ilgililerin dikkatlerini çekmek ve mağdur polislere seslerini daha geniş kitlelere duyurarak destek olmak amacıyla yazı aynen aşağıda yayınlanmıştır:

Bizler Emniyet Teşkilatında görevli, meslek içerisinde açılan sınavı kazanarak Polis Amirliğine terfi eden 4 yıllık Fakülte ve Yüksek Öğretim Kurumu Mezunu Polis Amirleriyiz.

Emniyet Teşkilatındaki Amirler (A) ve (B) grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır.

21.04.2001 tarihine kadar, Polis Akademisi Mezunları ile 4 yıllık Fakülte ve Yüksek Öğretim Kurumu Mezunu Polis Amirleri (A) Grubu, diğerleri (ortaokul, lise ve dengi okullardan mezun olanlar) ise (B) Grubu Polis Amiri olarak değerlendirilmekteydi.

Ancak; meslek içerisinde açılan sınavı kazanarak daha önce (A) grubunda yer alan 4 yıllık fakülte ve yüksek öğretim kurumu mezunu Polis Amirleri, 21.04.2001 günü 4638 sayılı kanunla 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55.maddesinde yapılan değişiklikle, ortaokul, lise ve dengi okul mezunu Polis Amirlerinin oluşturduğu (B) grubu statüsüne indirilerek, terfi sürelerimiz uzatılmış ve Başkomiserlikten yukarı rütbelere çıkmamız engellenmiştir. Yeni düzenleme teşkilatımızda büyük bir sınıf ayrımcılığı meydana getirerek, hiyerarşik yapıya zarar vermiştir.

Yürürlükteki Kanunun, Anayasamızın 2,5,10 ve 11’nci maddelerinde teminat altına alınan Adalet anlayışı ve insan haklarına saygı ve özellikle hukuk devleti ilkelerini ihlal ettiği, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu, temel haklarını, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırladığı, herkesin kanun önünde eşit olduğu ilkesini yok saydığı, belirli bir sınıfa ve zümreye imtiyaz tanıdığı, “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır” hükmünü de ihlal ettiği görülmektedir.

“Kanunlar Anayasaya Aykırı Olamaz” hükmüne rağmen, Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 55.maddesi 21.04.2001 tarihinde, Anayasamıza Aykırılık Hükümleriyle Kanunlaştırılmıştır.

Hukuk Devleti, hukukun herkesi denetlediği ve herkese eşit şekilde uygulandığı, keyfiliklerin, şahsi anlayışların genel ilkeler karşısında eriyerek arka planda kaldığı, her şeyin kural ve kaidelere bağlandığı, bu kural ve ilkelerin hassasiyetle uygulandığı devlet biçimidir. Hukuk devletinde, hukukun üstünde her hangi bir güç, kuvvet, kurum veya zümre yoktur. Bu bakımdan, hukukun temel ilkelerinden birisi de “Hukuk normlarının genelliği” ilkesidir. Hukuk devleti ile Kanun devletini birbirinden ayıran en önemli öğelerden birisi de budur. Kanunların çıkarılması, yayımlanması ve tatbikindeki amaç, doğabilecek eşitsizlik ve haksızlıkları önleyerek, keyfilik ve subjektifliğin önüne geçmektir. Herkese aynı şekilde tatbik edilmeyen, benzer olaylarda benzer neticelere varmayan bir hukuk sistemi asla vicdanları tatmin edemez.

Gelişmiş ülkelerdeki Polis Teşkilatı Terfi Sistemine bakıldığında; memurluktan başlayarak, başarı, liyakat, kıdem ve sınav esasına göre bir üst rütbelere terfi ettirilmekte olup, hiçbir statü farklılığı gözetilmeyerek, rütbe kısıtlamasına gidilmemektedir. Çağdaş psikoloji ve gelişmiş ülkelerin personel rejimleri başarıya endekslidir. İnsanlar önlerinin açık olduğunu gördükçe daha başarılı olmuşlar, daha başarılı olmak için çalışmışlardır.

Avrupa Birliği Ülkeleri ve gelişmiş diğer ülkelerdeki uygulama ile ülkemizdeki bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4 yıllık fakülte mezunlarının tamamen aynı statü ve hakları taşıdıkları bilinmektedir.(Emniyet Teşkilatı Hariç.)

Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağdaş Avrupa Ülkeleri kriterlerini göz önüne alarak, Astsubayların da Generalliğe kadar yükselebilmeleri için hazırladığı yeni yasal düzenlemeler 03.07.2003 tarihinde TBMM tarafından kanunlaştırılmıştır. Böylece Astsubaylıktan Subaylığa geçen 4 yıllık herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlara bir sınırlama konulmadığı gibi rütbe kısıtlamasına tabi tutulmayıp, haklarında muvazzaf subayların terfi esas ve şartlarına ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Görüldüğü gibi Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yeni düzenlenen yasa adaletli, demokratik, bilimsel ve çağdaşlığı benimserken, benzer hiyerarşik yapıya sahip Emniyet Teşkilatı yasasındaki hükümler ise tamamen ters yapıdadır.

Mesleğinde en az (6) yıl çalışmış, tecrübeli, sicilleri temiz, emsalleri arasında temayüz etmiş, nihayet açılan imtihanı kazanarak Polis Amirliğine terfi eden 4 yıllık üniversite mezunlarını bir alt sınıfa dahil eden anlayışın, meslektaşlarının önünü kesmeye çalışması, meslek etiğine uymadığı gibi, Avrupa Birliğine girme gayretlerini sürdüren devletimizin demokrasi, eşitlik ve adalet anlayışı ile de bağdaşmamaktadır.

Anayasamız ile çağdaş ve evrensel kabullerden kaynaklanan “genellik ve eşitlik ilkesinin” göz önünde bulundurularak, adaletin ilk kapısı olarak adlandırılan Emniyet Teşkilatındaki adaletsizliğe, keyfiliğe, sınıf ve zümre ayrımcılığına, insan hakları ihlaline son verilerek, aynı eğitim düzeyine sahip Polis Amirlerini, aynı statüde değerlendirecek adaletli yeni yasal düzenlemenin yapılması hususunu;

Saygılarımızla arz ederiz.

RÜTBELER:

BEKLEME SÜRELERİ :

 

(A) Grubu

(B) Grubu

Komiser Yardımcısı

4

6

Komiser

4

6

Başkomiser

3

Yaş Haddi Emekli

Emniyet Amiri          4
4.Sınıf Emniyet Müdürü         3
3.Sınıf Emniyet Müdürü         3
2.Sınıf Emniyet Müdürü         3
1.Sınıf Emniyet Müdürü         3
1.Sınıf Emniyet MüdürüYaş Haddi
Sınıf Üstü Emniyet MüdürüDerece Üstü Yaş Haddi

A Grubu : Polis Amirlerinden Polis Akademisi Mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile EGM’ne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar 21.04.2001 tarihinden önce 4 yıllık üniversitelerden mezun olanlar.

B Grubu : Komiser Yardımcılığı Kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (ortaokul, lise ve dengi okul mezunları ile 21.04.2001 tarihinden sonra 4 yıllık üniversite mezunu olanlar)

 

D A Ğ I T I M                                            :

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER,

TBMM Başkanımız Sayın Bülent ARINÇ,

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN,

İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir AKSU,

Vali Em.Genel Müdürümüz Sayın Gökhan AYDINER,

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına,

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığına,

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığına,

Sayın Genel Basın Yayın Organlarımız ve Temsilcilerine.

 

            4 Yıllık üniversite mezunu Polis Amirlerinin bu mağduriyetlerinin yapılacak bir düzenleme ile giderileceğini ümit ediyoruz.

 [*] Emekli Emniyet Müdürü, Sayman.