Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

ATATÜRK DİYOR Kİ !

 

 

M. Yavuz Elbirler[*] 

 

            Yıkılan bir İmparatorluğun külleri arasından, bu İmparatorluğun öz cevherinde var olan Türk’ ün milli şuurunu uyandırarak, her türlü imkansızlıklar içinde başlattığı milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak, dinamik ve çağdaş bir millet ve bu milletin devletini yaratan iradenin güç kaynağı ve lideri olan Atatürk ve Atatürk’ ün düşünce sisteminden rahatsız olan içerideki birilerinin; Son zamanlarda dışarıdan dayatılan Atatürk karşıtı düşüncelere cankurtaran simidi misali sarılıp, kitlelere bu düşüncelerini her fırsat ve ortamda şırınga etmeye çalıştıkları görülmektedir.

            Büyük bir Türk milliyetçisi, büyük bir lider ve büyük bir dava adamı olan Atatürk’ ün görüş ve fikri cephesini yansıtan sözlerini onu daha iyi anlamak ve tanımak için aynen arzediyoruz.

               ATATÜRK VE TÜRKLÜK

 

             “ Bu memleket, dünyanın beklemediği,asla ümid etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyle sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı; o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı;onların oğlu oldu. Birgün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.” (1)

             ATATÜRK VE TÜRK TARIHI

 

            “ Bizim Türk milletimiz eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya’ nın Altay yaylasında yetiştiği için kartalın meziyetlerini daha gençliğinde kazanmıştır. Tâ uzakları görür, hızlı bir uçuşu vardır ve bu ruhu barındıracak kadar kuvvetli bir beden sahibidir. Zaten maddi olsun, dimağı olsun hiçbir sıkıcı hudut içinde durmaz yaradılışta olduğundan, yüksek anayurdunun dünyadan uzak vaziyetine karşı isyan etmiştir. İşte o zaman bu ilk Türkler başlarını alarak dünyanın hem doğusuna hem batısına yayıldılar. Yılmaz atalarımızın bütün bu ilk saldırışlarıyle bugünün Türk milleti olan bizler pek ziyade alakadarız.” (2)

               ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

 

         “ Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” (3)

                MİLLİ EKONOMİ

           “ Ekonomik kalkınma, Türkiye’ nin, hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, bel kemiğidir. Türkiye bu kalkınmada, iki büyük kuvvet dizisine dayanmaktadır.

            Toprağın iklimleri, zenginlikleri ve başlıbaşına bir servet olan coğrafi vaziyeti ve bir de, Türk milletinin, silah kadar makina da tutmağa yaraşan kudretli eli ve milli olduğuna inandığı işlerde ve zamanlarda, tarihin akışını değiştirir kahramanlıklarla beliren, yüksek sosyal benlik duygusu…” (4) 

             MİLLİ EĞİTİM

 

            “ Türkiye’nin terbiye ve milli eğitim siyasetini her derecesinde tam bir açıklık ve hiçbir tereddüde yer vermeyip kesinlikle ifade etmek ve uygulamak lazımdır. Bu siyaset her manasıyla milli bir mahiyete gösterilebilir. “ (5)

            MİLLİ KÜLTÜR

         “ Şimdiye kadar takip olunan öğretim ve eğitim usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en mühim bir sebep olduğu kanaatindeyim. Bunun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin uydurma hikayelerinden ve doğuştan mevcut özelliklerimizle hiçbir münasebeti olmıyan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen bütün tesirlerden tamamen uzak, milli ve tarihi seviyemizle orantılı bir kültür kastediyorum. Çünkü milli davamızın tam gelişmesi ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Gelişigüzel bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür, zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir. “ (6)

            MİLLİ AHLÂK

        “ Milletin içtimai düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, saadeti, selameti ve masuniyeti, medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan, her hususta alâka, gayret, nefsin feragatini ve icab ettiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden milli ahlâktır. Mükemmel bir millette milli ahlâkiyet icapları, o millet fertleri tarafından âdeta muhakeme edilmeksizin vicdanî, hissi bir şevkle yapılır. En büyük milli heyacan budur.” (7)

           MİLLİ BENLİK

           “ Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki, milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin avıdır.” (8)

            MİLLİ VARLIĞIN KORUNMASI

          “ Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar, Haysiyetinin bir zerresine, vatanının bir avuç toprağına vukubulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş bir darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır.” (9)

          MİLLİ ÜLKÜ

      “ Bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü bu olmalıdır. Benim Türk Milletine, Türk Cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlıyacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözlerimi tekrar ediniz. Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk ulusu duygusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi kendisinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmiyeceğini, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.” (10)

                                                                                                                                 (Devam Edecek)

KAYNAKLAR

1)     Atatürk Nezdinde Bir Yıl Elçilik, Çev: Ahmet EKREM; İstanbul 1935

2)     Atatürk’ e ait el yazması metin

3)     TOROS Taha; Atatürk’ ün Adana Seyahatleri,1939

4)     İNAN Abdülkadir; Türk Kültürü Sayı:13; 1963

5)     Nutuk

6)     Cumhurbaşkanı, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri; Sayfa: 128-129; Utkan KOCATÜRK

7)     A.g.e.; Sayfa: 302 Afet İNAN

8)     Atatürk’ ün Söylev ve Demeçleri

9)     Behçet Macit Raci ve Eserleri

10)  Atatürk’ ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri; Cilt IV, Sayfa: 575-576

 [*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi