Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

“ABD,Japonya ve Avrupa Ülkelerinde Eğitim Sistemleri” (Önceki Sayıdan Devam)

                                                                                   Dr. Fevzi ERDOĞAN

                                                                                       1.Sınıf Emniyet müdürü

 

Okul Veli ve Toplum İlişkisi;

Her ülkede olduğu gibi ABD de okullar, toplumsal hastalıkların tedavi yerleri olarak görünürken,toplumdaki değişimlerin de iyi analiz edilmesi gerekmektedir.Toplumda ve eğitimin kendisindeki köklü değişimler yeni baskılar,yeni yaklaşımlar yeni değer sistemlerini ortaya çıkartmaktadır.Okul yönetimleri bunlarla başa çıkabilmek için yeni yollar bulmak zorundadır.Özellikle ABD de okulların işini zorlaştıran önemli nedenler vardır.Bunlardan birkaçı aşağıya çıkartılmıştır;

1-Dil ve Kültür bakımından farklı kökenlerden gelen öğrenci nüfusunun artması,

2-Çağın gerektirdiği insan tipindeki değişimler,

3-Okullardaki şiddet eylemlerinin artması,

4-Hastalıklı olarak dünyaya gelen çocuk sayısındaki artışlar,

5-Tek anne ve tek baba ile yaşayan çocukların sayısının fazlalığı,

6-Uyuşturucu problemi,gibi  faktörler nedeniyle çocuklar ve gençler okul dışında,okulun kontrol edemediği pek çok şey öğrenmektedirler.Bu nedenle ABD de öğrenci velilerine daha fazla görev düşmektedir. Bu gereklilik daha fazla sivil toplum örgütlerini işe koşmaktadır

Okul-veli ve toplum ilişkisi ABD de veli-öğretmen dernekleri tarafından sağlanmaktadır. Her okul çevresinde bu dernekler mevcuttur.Dernekler milli veli-öğretmen dernekleri konfederasyonuna bağlıdır.

Bu konfederasyon 1987 yılında çocukların gelecek demek olduğuna ve herkesin çocukla ilgilenmesi gerektiğine inanan 2000 kişi tarafından kurulmuştur.Halen 30.000 e yakın dernek bu amaçla faaliyet göstermektedir.Bu dernekler eğitimin kalitesinin artırılması ve iyi bir eğitim ortamının hazırlanması bakımından oldukca önemli rol üstlenirler.Bunlardan birkaçı aşağıda sayılmıştır;

-Ülke,eyalet ve mahalli seviyelerde uygulanmak üzere gençlerin eğitimi,sağlık ve güvenlikleri ile ilgili program ve projeler geliştirmek,

-Programları yürütmek için ehil yönetim kadroları oluşturmak,

-Ülke çapında hizmet veren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

-Konu ile ilgili konferans ve seminerler düzenlemek,

-Üyeler için haber bülteni yayınlamak,

-Okul ve eğitim bölgesinde yapılan çalışmalara velilerin katkısının sağlanması,

-Problemlerin çözümü için yetkililerle işbirliği yapmak,

-Okul müdürleri ile iletişimde bulunmak,

-Okulun eğitim politikası hakkında bilgi sahibi olmak,

1981 yılında Amerika halkının eğitimin kalitesi ile ilgili var olan endişelerini gidermek amacıyla ABD de eğitimin kalitesini incelemek amacıyla  “Eğitimde Mükemmeliyet Milli Komisyonu” kurulmuştur.Komisyon Eğitim Bakanı tarafından kurulmuştur.Bu komisyon 18 ay süren çalışma sırasında aşağıdaki hususlar üzerinde durmuştur;

-Amerikan okullarının diğer gelişmiş ülkelerdeki okullarla karşılaştırılması,

-Öğrencilerin lisede öğrendikleri ile üniversitede kabil şartları arasındaki ilişki,

-Son 25 yılda meydana gelen değişimlerin öğrencilerin başarısındaki etkileri,

-Eğitimde kalitenin yükseltilmesi için çözülmesi gereken problemlerin belirlenmesi,

Üniversite profesör ve eğitimcilerin oluşturduğu komisyonun çalışması sonucunda özetle aşağıdaki tavsiyelerde bulunulmuştur;

1-Lise bitirme şartlarının zorlaştırılması yan ısıra lise diploması almak isteyen öğrencilerin  4 yıllık lise öğrenimleri sırasında;

a-4 yıl süre ile ingilizce,

b-3 yılı süre ile matematik,

c-3 yılı süre ile fen,

d-3 yılı süre ile sosyal bilimler,

e-1 sömestre bilgisayar

dersleri verilmek  üzere müfredatın bu şekilde yeniden oluşturulması

2-Yüksek öğrenim kurumları akademik performans ve disiplin açısından daha çok beklentiler içinde olmalıdırlar.Daha yüksek ölçülebilir standartlar getirilmelidir.

3-Eğitim kurumlarında öğretime daha fazla zaman ayrılmalıdır.

4-Öğretmen yetiştirme programları iyileştirilmeli ve öğretmenlik daha popüler bir duruma getirilmelidir.

5-Eğitimdeki reformlara eğitimciler önderlik etmelidirler.

Bu tavsiyeleri içeren  raporda; kaliteli öğretimin yapılmadığı yerde eğitim olmaz,bu sebeple  okullardaki öğretimim kalitesinin yükseltilmesi gerektiği inancı vurgulanmıştır. “Tehlike Karşısında Bir Millet”(A Nation at Risk)adlı  rapor büyük bir yankı uyandırmıştır. Raporda özellikle öğretimin ana unsuru olan öğretmen kalitesinin artırılmasının şart olduğu belirtilerek;“21.yüzyıla iyi yetişmiş öğretmenlerle hazırlanması gerektiği,başarının sırrı yapılacak işe uygun personel yetiştirmekte olduğu ve bu amaçla iyi yetişmiş,gelecek için okulları yeniden dizayn edebilecek ,yetki ve sorumluluğu yüklenmeye hazırlanmış öğretmenlerin meydana getirdiği bir mesleğin yaratılması gerektiği,yüksek beceri ve yeteneklerin,üstün ideallerin hakim olduğu böyle bir meslek oluşturulmadıkça hiçbir reformun uzun ömürlü olunmayacağı” ifade edilmiştir.

ABD de Eğitim Reformu Çalışması;

ABD 1983 yılından sonra tarihinde görülmemiş eğitim reform çalışmaları yürütmüştür,Bu hareketin başlangıcı her ne kadar 1970 lı yıllara dayandırılabilse de esas ateşleyici neden yukarıda bahsedilen Tehlike Karşısında Bir Ulus (a nation at risk) ı adlı rapor olduğu söylenmektedir. New York Times gazetesinin ifadesiyle ; bu raporun yayınlanması “Sovyet uydusunun 1957 yılında ABD resmi okullarına duyduğu güveni sarsmasından bu yana hiç hissedilmeyen bir şekilde  eğitim sorununu siyasetin gündemine taşımıştır”

Ülkenin dünya içerisinde gerileme gösteren ekonomik durumundan endişe duyan politikacılar ve endüstri kuruluşları eğitim reformu hareketine büyük ölçüde katılma yoluna gitmişlerdir.Eğitim bu kötü gidişin hem sebebi hem de çaresi olarak görülmüştür.”Tehlike Karşısında Bir Ulus” adlı rapor; ABD nin bir zamanlar meydan okunamayacağı ticaret, endüstri,bilim ve teknik yenilikler üstünlüğünün dünyadaki rakipleri tarafından elinden alınmakta olduğunu” ortaya koymasıyla eğitimin önemini ve reform gerekliliğini ülkenin dört bir yanına yayarak her çevreden  katkı sağlamıştır.

ABD de Eğitim konusu yalnız öğretmen ve okula bırakılmamış ,geniş çapta özel kuruluşlarla vatandaşa çeşitli eğitime katkı rolleri verilmiştir. Bu roller vatandaş tarafından gönüllü olarak  üstlenilmiştir. Öğrencilere  pedagojik rehberlik sağlanması için öğrenci velileri özel eğitimlerden geçirilmektedir. Öğrencilerin sağlıklı yetişmeleri için aile dernekleri aracılığı ile aileler arasında sıkı işbirliğine gidilmektedir. Eğitim teknolojileri eğitimlerde yaygın bir şekilde kullanılarak öğrenmenin ağırlıklı olduğu eğitim programları uygulanmaktadır.Eğitim problemlerinin teşhis ve iyileştirilmesinde  proje bazında bilimsel çalışmalara ağırlık verilmektedir.

ABD de eğitimin daha iyiye götürülmesi için değişik çalışmalar ve farklı reformlar ortaya koyulmaktadır.Tüm bu çabaların başlangıç gücü olarak ailelerin çocuklarına nasıl bir eğitim aldırmak istedikleri konusundaki arayışlar  yatmaktadır.Bu arayışlar da beraberinde alternatif okulları getirmiştir.ABD deki alternatif okullarla ilgili olarak Aydın· şöyle demektedir  “Gönüllü olarak çalıştığım North Avondale Montessorie İlköğretim Okulunda,farklı hava,sınıfların düzeni,yönetim anlayışı gerçekten şaşırtıcıydı.Öğrencilerle birlikte halı kaplı sınıfta yerde otururken tıpkı bir meddah gibi öyküler anlatan öğretmenler,yorulan çocukların yatıp dinlenebileceği yastıklar,farklı öğretim materyalleri,öğretmenlerin yarattığı takım ruhu,öğrencilerin hem çok neşeli, hem de çok disiplinli olmaları,velilerin okula yaptıkları gönüllü katkılar son derece etkileyici idi” derken bir üniversitedeki eğitimi de şöyle anlatmaktadır;  “Üniversite ziraat fakültesi öğrencilerinin her hafta öğrencilerden bir grup ile bahçede çalışmaları,sınıfta beslenen fareler,bir cam kutuda tırtılın kelebek  haline dönüşmesini öğrencilerin hep birlikte seyretmeler,çevrede yaşayan bitki ve hayvanlarla ilgili olarak öğrencilerin yaptıkları proje çalışmaları çok farklı uygulamalardı”.

ABD de eğitim reformların yürütülmesi ve olumlu sonuçların alınmasında sivil toplum örgütleri ile velilerin katkısı  yanında bilimsel çözümlemelerin önemi büyüktür.


  • ·  İnayet Pehlivan Aydın, “Alternatif Okullar” Pegem Yayınları2002/Ankara