Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

7.BEŞ YILLIK PLANDA İÇ GÜVENLİK (Geçen Sayıdan Devam)

 

                                                                                                                                         Tuncer ÖZYER

                                                                                                                 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

IV. BÖLGESEL DENGELERİN SAĞLANMASI

18. BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA

a) Mevcut Durum

Bölgesel  Gelişme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, özellikle bazı illerde görülen terör olayları azalmasına rağmen, toplumsal huzursuzluğa yol açmakta, yeni yatırımları engellemekte ve mevcut tesislerin de işletilmesini güçleştirmektedir. Bu durum iç göçün hızını kentleşme imkanlarının üstünde tutmakta ve dolayısıyla kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. (S. 141)

Kent nüfusunun ülke nüfusuna oranının 1995 yılında yüzde 60.9’a yükseldiği tahmin edilmektedir. 1990-1995 döneminde yıllık ortalama olarak yüzde 4.4 oranında gerçekleştiği tahmin edilen kentleşme hızı nedeniyle, kentlerde alt ve üst yapı yatırımları sürekli artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. (S. 142)

Ülkemizde kent nüfusunun 1995 yılında 37.8 milyon olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul kenti tek başına toplam Türkiye nüfusunun yüzde 14.9’unu meydana getirmekte, onu yüzde 12.4 ile l milyon-5 milyon nüfus grubundaki kentler izlemektedir. Buna göre, 1990-1995 döneminde l milyondan fazla nüfuslu kentlerin ağırlığı artmıştır. (S. 142)

Kentlerde planlama faaliyetine gereken önem ve öncelik verilememiş, bunun sonucunda kent rantlarının plansız ve yasadışı yollardan paylaşılması sorunu artmış, büyük kentlerdeki altyapı ve ulaşım sorunları ağırlaşmış ve gecekondu alanları genişlemiştir. Kentsel arsa üretiminin ihtiyaca cevap verememesi ve bu alandaki rantların yüksekliği kaçak yapılaşmayı sürekli hale getirmiştir. Büyük şehirlerdeki konutların yarıdan fazlası gecekondu ve ruhsatsız konuttur. (S. 142) 

Büyük kentlerde aşın nüfus artışının bu kentlerin ekonomik taşıma kapasitesi ile dengelenememesi sonucunda özellikle genç işsizliği ve suça eğilimartmaktadır. (S. 143)

19. METROPOLLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

a)  Mevcut Durum

Aşırı nüfus birikimine yol açan göç; işsizlik sorununun yanı sıra yerleşim, konut, çevre, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve asayiş sorunlarım daarttırmıştır.(S.152)

Metropollerin başında gelen İstanbul, ülke endüstri sektöründeki istihdamın 1/3’ünü yaratmakta ve Türkiye ithalatının 1/3’ünü ve ihracatının 1/5’nigerçekleştirmektedir. Ülke endüstriyel kuruluşlarının yüzde 24’ü ve ticari işletmelerin yüzde 20’si İstanbul’da konumlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla İstanbul, ekonomik ve sosyal maliyetler yönünden katlanılması güçlük arz eden boyutlara varan bir büyüme içerisine girmiştir. (S. 153)

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 4102 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak,İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalı çarşı ve buna benzer ticari, turistik tesislerde özel güvenlik teşkilatı kurulması imkanı getirilmiştir. (S. 153)

b)  Amaçlar, İlkeler ve Politikalar

İstanbul’un erişmiş olduğu mekansal büyüklük, kent içi güvenliğine ilişkin hizmetlerin diğer illerden farklı bir biçimde yürütülmesini gerektirdiğinden, güvenlik bakımından teşkilatlanmanın yeniden yapılanması sağlanacaktır. (S. 154)

İstanbul’da yaklaşık 5 milyon kişi olan günlük kent içi yolcu taşımacılığının karayolu ağırlıklı durumdan çıkartılarak denizyolu ve raylı ulaşımsistemlerinin payını arttırmak üzere; Kent içi Ulaşım Master Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Benzeri plan çalışmaları gerektiğinde diğer metropoller için uygulanacaktır. (S.154)

Toplu ve bireysel taşıma araçlarının trafik güvenliği ve genel sağlık koşulları açısından etkili ve sürekli denetimi sağlanacak, trafik eğitimine ağırlık verilecek ve trafik suçlarını engelleyici etkili yatırımlar için yasal düzenlemeler yapılacaktır. (S. 154)

Kayıtlı araç sayısı 1,2 milyona yaklaşan İstanbul başta olmak üzere, metropollerde otopark olmaya müsait arsalar belirlenecek, gerçek kişilere ait yerlerin otopark olarak kullanılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. (S.154)

Ulaşım ve trafik sorunun çözümünde önem taşıyan İstanbul ve Ankara Metroları, terminine uygun olarak tamamlanacaktır. Ayrıca, İstanbul’da üçüncü Boğaz Geçişi etüd sonuçlarına göre karara bağlanacaktır. Bu projeye VII’nci Plan döneminde başlanacaktır. (S.154)

Mevcut yasalar çerçevesinde yürütülmekte olan kent içi güvenliğe ilişkin hizmetlerin, metropollerin ulaşmış olduğu büyüklük ve nüfuslarındaki artış karşısında, özel bir düzenlemeye göre örgütlenmeleri ve yönetilmeleri sağlanacaktır.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler şunlardır;

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER

PROJE ADI: DIŞA AÇILMA VE DÜNYAYA ENTEGRASYON (AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM) PROJESİ

    

KONU

YAPILACAK DÜZENLEME

İLGİLİ MEVZUAT

AÇIKLAMA

Kara Yolu Taşımacılığı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, bazı kategoriler de motorlu araçlara hız sınırlayıcı aygıtların takılması ve kullanılmasının nın sağlanması.Karayolları Trafik Yönetmeliği (RG 16.6.1985-18786)Karayollanmızın alt yapısı gözönünde bulundurulacak şekilde hız sınırlayıcı aygıtların kullanılmasıyla yol ve can güvenliğininartırılmasıamaçlanmaktadır. (S.221)
Araç sürücü belgelerini tek tip hale getiren ve bunların ulusal-uluslar arası kullanılmasına imkan veren AT mevzuatına uyum sağlanmasıKarayolları Trafik Yönetmeliği (RG 16.61985-18786Türk sürücü belgelerinin uluslararası kurallarile uyumlu olacak şekilde düzenlenerek, uluslararası formalitelerin azaltılması amaçlanmaktadır (S.221)
Yerleşik olmayan taşımacalarm bir üye devlet sınırlan içerisindekarayo lu ile ulusal yolcu taşımacılığı yapabilmelerine ilişkin AT mevzuatına uyum sağlanmasıKarayolları Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşı­maları Hakkında Yönetmelik. (RG 20.8.1994-22027)Yapılacak olan bu düzenleme ile Türk karayolu taşımacılığını uluslararası serbest rekabete açılması hedeflenmekle birlikte; öncelikle taşı ma filomuzun rekabet gücünün artırılması yönünde tedbirler alınması esastır. (S.221)
Topluluk sınırları dahilinde uluslararası mal taşıma pazarına girişte uy gulanacak genel kuralları saptayan AT mevzuatına uyum sağlanması. Taşıma filomuzun AT pazarındaki rekabet şan­sını artırma amacına katkıda bulunmak üzere, karayoluyla uluslararası yolcu ve eşya taşımacı lığını düzenleyen kuralların AT ülkeleri ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir. (S. 221)

PROJE ADI :KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU KESİMİNDE ÜCRET ADALETİNİN SAĞLANMASI

Teşkilatlanma

Devletin Teşkilatı Yapısının küçültülerek, fonksiyonel hale getirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının üstlendikleri görevlerle uyumlu bir teşkilat yapısına kavuşturulmasıTüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat KanunlarıMerkezi yönetim içinde, bakanlık ve diğer kuruluşlar arasmadaeşgüdümü sağlamayı maçla­yan ve ayn görevler için kurulmuş birimleri belli amaçlara doğru yöneltmeye dönük hizmetler veren kuruluşlar,Başbakanlığa bağlanmalıdır. Doğrudan belli bir bakanlıkla ilgisi kurulama­yan ve diğer örgütlerin çoğunluğunu yararlan dıran uruluşlar,Başbakanlıkla ilgilendirilmelidir. Bakanlara bağlanabilir olmakla birlikte, görev alanları açısından bağlanmaları açık bir sa­kınca gösteren merkezi yönetim kuruluştan Başbakanlığa bağlanmalıdır. (S.238)

 

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER

 

PROJE ADI :KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU KESİMİNDE ÜCRET ADALETİNİN SAĞLANMASI

 

KONU

YAPILACAK DÜZENLEME

İLGİLİ MEVZUAT

AÇIKLAMA

 
   Belirtilen temel ilkelere uygunluk göstermeyen merkezi yönetim birimleri Bakanlıklara bağlanmalı ya da Bakanlıklarla ilgilendirilmelidir. Bu hususların sağlanabilmesi için, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların kuruluş kanunlannda veya statülerinde değişiklik yapılması, ayrıca Bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı çerçeve yasanın 4/D maddesinde ve 16. ve müteakip maddelerinde değişiklik yapılarak görev alanları yukarıda belirtilen temel ilkelere uygun olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlığa bağlanmasını engelleyici nitelikte amir bir hükmün yasaya ilave edilmesi gerekmektedir. Aynca niteliği gereği, Başbakanlıkla ilişkili kılınmasında zorunluluk olamayan kurumların yönetiminin, bunların doğrudan ilgili bulundukları Bakanlıklara aktarılması uygunolacaktır.ÇS. 238) 

Personel Rejimi

Kamu personel rejimi reformunun gerçekleştirilmesi ve kamuda ücret adaletinin sağlanması657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 2914 sayılı Üniversite Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları Kanunu 233/399 sayılı KiT’lere Dair KHK’lerMevzuat bölümünde yer alan yasalar gözden geçirilecek, mali ve sosyal hak ve yardımlar ayıklanacak,tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ücret rejiminin tek ve ortak bir kanunda yer alması, ücret ile ek ödemeler, sosyal hak ve yardımlar arasında adaletsizliğin giderilerek, ku­rumsal vesektörel dengenin oluşturulması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına yönelik bir ücret rejiminin kurulması sağlanacaktır. 

Personel Rejimi

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi usul ve esaslarının düzenlenme­siYürürlüğü konulacak Personel Reformunda bu konuda özel düzenlemelere gidilmesiYönetici sınıfta yer alacak Devlet memurları­nın üst düzeyde eğitimden geçirilip yönetici formansyonu kazandırılmaları sağlanacaktır. 

Personel Rejimi Yönetim Esasları

Ekonomi ve maliye yönetimi ağırlıklı olmak üzere hizmet üretimine dönük, yaratıcı işlevleri gören kamu kuruluşları için rasyonel-uretken bürokrat modelinin benimsenmesiYürürlüğe konulacak Personel Reformunda, Rasyonel Üretken Bürokrasi modeli için ayrı bir sınıf oluşturulması; bu sınıfta yer alacak personelin atanmaları, nitelikleri, ücretleriHizmet üretimine dönük yaratıcılık gerektiren işlerde çalışacak personelin kamuda kalması, böylelikle kamu hizmetlerinde etkinliğinsartınlması sağlanacaktır.(S.241) 

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER

PROJE ADI :KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU KESİMİNDE ÜCRET

ADALETİNİN SAĞLANMASI (ADALET HİZMETLERİ) (GÜVENLİK HİZMETLERİ)

KONU

YAPILACAK DÜZENLEME

İLGİLİ MEVZUAT

AÇIKLAMA

  ve görevden alınmaları hususlarında özel düzenlemeler yapılması 

Personel Rejimi

Devletin aslı ve sürekli işlerini gören memurlar ile diğer kamu çalışanları arasındaki ayrımın belirlenmesiAnayasanın 51,53 ve 128’nci maddelerinde değişiklik yapılması, ayrıca memur sendikaları yasasının yürürlüğe konulması,Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli olduğu asli ve sürekli işleri görenTürk Silahlı Kuvvetleri Personeli, Hakim ve Savcılar, Emniyet Görevlileri,Dışişleri Meslek Mensupları, Mülki idare Amirleri ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üst Düzey Yönetici­leri dışında kalan kamu personeli ile diğer ka­mu çalışanlarının örgütlenme haklarından yararlanabilmeleri sağlanacaktır. (S.242)

Yönetim Esasları

Bürokratik işlemlerin azaltılması ve halka yönelik bir yönetim anlayışı­nın yerleştirilmesi ve beyan esasına dayalı uygulamaların geliştirilmesiTrafik Kanunu Emniyet Genel  Müdürlüğünün Görev ve Teşkilat KanunuMevzuat bölümünde ve diğer kanunlarda yeralanformalitelerin azaltılması, özellikle ticaret işyeri açma izni, gümrük, nüfus ve trafik gibi hizmetlerin basitleştirilmesi sağlanacaktır.(S.242)

Adalet Reformu

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun adı, Ceza Yargılama Usulü Kanunu olarak değiştiril­mektedir. Organize suç tanımındaki suçlar ile genel asayişi bozucu nitelikteki suçlar ve ağır cezalı cürüm işleyenlerin tutuk altına alınması hususunda değişiklikler yapılması gerekmektedir. Hakimin, gerekli koşulların oluşması durumunda duruşma yapmadan ilk aşamada derhal beraat karan verebilmesi imkanı getirilmektedir. (S.243)

Adalet Reformu

Adli Kolluk Kanun Tasarısı1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında KanunAdli ve İdari kolluk görevleri gereği birbirinden ayrılmakta, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak adli kolluk oluşturulmaktadır (S.245)

Personel Yapısının İyileştirilmesi

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin görevlerinin günün ve geleceğin şartların göre düzenlenmesi772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri KanunuÇarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının sistemli bir şekilde düzenlenmesi, yetersiz ve belirsizliğin giderilmesi sağlanacaktır. (S.245