Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ


İbrahim SELVİ

1.Sınıf Emniyet Müdürü

Personel Daire Başkanı

Emniyet Teşkilatı’nın personel atamalarının dayanağı olan “Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği” birçok yeni düzenleme yapılarak Resmi Gazete’nin 26.03.2002 sayısıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yeni yönetmelik, kamu harcamalarını azaltacak; personelin ve hizmetin verimliliğini arttıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yenilikler şu şekilde sıralanabilir:

1- Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin görev yaptığı hizmet bölgeleri 3 bölgeden 2 ana bölgeye indirilmiştir. 3 bölgeli sistemde, özellikle üst rütbeli personelin istihdam planlamalarında sorunlar oluşmuştur. İkinci bölge illerde, (şark illeri) görev süresini dolduran personelin, birinci bölge illere atanması ile, ikinci bölge illerde özellikle branşlı personel sayısında ani  bir azalma görülmüş ve sayısal anlamda bölgeler arasında dengesizliğe sebep olmuştur.

2- Yeni düzenlemeyle; ekonomik sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyelerine göre birinci ve ikinci bölge (şark illeri) olmak üzere iki ana bölgeye ayrılan illerimizin hizmet sürelerinde değişiklik yapılmıştır.

a) Daha önceden 1. Bölgede yer alan Tokat ili yeni düzenlemeyle 2. Bölge yani şark illeri kapsamına alınmıştır.

b) Birinci bölgede bulunan il ve ilçelerin hizmet süreleri 4 alt bölgeye ayrılmış iken bu taslakta 7 alt bölgeye ayrılmıştır.

c) Bununla birlikte birinci bölgede en fazla 8 yıl Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İçel, İstanbul, ve İzmir illerinin merkez hizmet sürelerinin üst sınırı 10 yıla çıkartılmış ve birinci bölgedeki bazı ilçelerin 5 yıl olan alt sınırı ise 3 yıla indirilmiştir.

d) İkinci bölge illerde ise Muş’un hizmet süresi 4 yıldan 3 yıla indirilmiş olup, Erzurum, Malatya, Sivas, Van, Yozgat ve Artvin illerine bağlı bazı ilçelerinin hizmet süreleri de değiştirilmiştir. Tokat ikinci bölge illere dahil edilmiştir.

3- Kendi talepleri ile ikinci kez bölge hizmetine atanmak isteyen polis memurlarına, birinci bölgede en az beş yıl çalışma şartıyla Teşkilatın ihtiyaç durumu gözönünde bulundurularak ikinci bölge illere atanabilme imkanı tanınmıştır.

4- Yeni yönetmelikte, personelin eşinin doğum yerine atanamaması hali kaldırılmıştır.

5- Eski yönetmelikte personel daha önce çalıştığı il veya ilçeye 2. kez atanamazken; yeni düzenleme ile personel daha önce çalıştığı il ve ilçeye atanabilecektir.

6-  Görev yaptığı il nüfusuna kayıtlı biriyle evlenen personelin en geç iki yıl içerisinde yerinin değiştirilmesi hükmü üç yıla çıkarılmıştır.

7- Bulunduğu kadrodan teklif üzerine alınan personelin; 5 yıllık bir sürenin geçmesi ve teklif yapan makamın olumlu görüşü alınması şartı ile yeniden aynı kadroya atanabilmesi imkanı getirilmiştir. 

8- Eski yönetmelikte sadece devlet memurlarıyla evli bayan memurların adaylık süreleri içerisinde atamaları yapılırken, yeni düzenlemeyle erkek personelimiz de bu kapsama alınmıştır.

9- Polis Akademisi’nden ve Polis Meslek Yüksek Okulları’ndan mezun olanların ilk atamalarında kendileri, eş veya çocuklarının sağlık problemlerinden dolayı kura çekmeksizin tedavi görebilecekleri illere Genel Müdürlükçe atanmaları yapılabileceği hükmü getirilerek personelin mağduriyeti önlenmiştir.

10- Polis Meslek Yüksek Okulları’ndan mezun olanların ilk atamalarında kura çekimi sonucu, eşi devlet memuru olan erkek personele de eşinin çalıştığı ile gidebilmesi için Genel Müdürlüğe bu atamayı değiştirme insiyatifi tanınmıştır.

11- Görevinden dolayı can güvenliği tehlikeye giren personel ile eşinden boşanma nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma imkanı kalmayan personele, zaman dışı atanma imkanı sağlanmıştır.

12- İlçelerde bulunan Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı birimlerin hizmet süreleri, bulunduğu ilin hizmet süresi kadar iken, yeni dazenlemeyle bu süre bulunduğu ilçenin süresine tabi edilmiştir.

13- Eski yönetmelikte zorunlu haller hariç, atamaların haziran ayında topluca yapılacağı hükmü bulunduğundan, atamlarda bütünlüğün sağlanması amacıyla yeni yönetmeliğe, 1 Ocak’tan sonra ikinci bölgeden birinci bölgeye dönüşü hak eden personelin atamalarının genel atama dönemine bırakılacağı hükmü getirilmiştir.

14- Eski yönetmelikte yapılan değişiklikle, şark hizmetini tamamlayan personelden eş durumu sözkonusu olanların bu durumunun dikkate alınarak atamalarının yapılması hükmü getirilmiştir. 

15- Eski yönetmelikte hizmetleri ve eş durumu sebebiyle iki defaya kadar ipkası yapılan personelin, üç defaya kadar ipkasının yapılması imkanı sağlanmıştır.

16- Eski yönetmeliğe göre Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleşen personelin erteleme talepleri kubul edilmezken, yeni yönetmelikte bu durumdaki personelin çevirme ve sarfınazar  talepleri “Genel Müdürlükçe  değerlendirilir” şeklinde düzeltilmiştir.

17- Eski yönetmelikte, personelin mecburi hizmetinden sayılmayacak süreler sıralanırken yurt dışında geçen eğitim süreleri ve misyon koruma vb. görevlerde geçen sürelere ilişkin bir netlik yoktu. Bu şekilde yurtdışında geçen sürelerin hizmet süresinden sayılmayacağı hükmü getirilerek personel arasında adaletin sağlnması amaçlanmıştır.

Diğer maddelerde ise içerikle ilgili değişiklikler yapılmamıştır. Ancak, dil bilgisi kuralları açısından değerlendirilerek, anlamayı kolaylaştıracak şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

Eski yönetmeliğin yürürlükte kalması halinde 2002 yılı ve daha sonraki atama dönemlerinde çok büyük sayılarda atamalar yapılacaktı. Örneğin, eski yönetmeliğin uygulamada olduğu üç bölgeli atama sistemine göre 2001 yılında 29.782 personelimizin atamsı yapılacakken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve Başbakanlığın“tasarruf tedbirleri” genelgesi çerçevesinde sadece 8.971 personelimizin atamsı yapılmıştır. Bu sayede 2001 yılında 10 trilyonluk bir tasarruf sağlanarak devletimize fayda sağlanmıştır.